Đơn vị bầu cử số 6

Theo Nghị quyết số 66/NQ-UBBC của Ủy ban bầu cử thành phố, Đơn vị bầu cử số 6 gồm các phường: Thanh Khê Tây, An Khê, Hòa Khê có 5 người ứng đại biểu HĐND thành phố và số đại biểu được bầu là 3 người. Đơn vị bầu cử số 6 gồm các ông, bà: Nguyễn Lê Mậu Cường, Trương Minh Hải, Trần Hoàng Minh, Huỳnh Văn Phương, Đoàn Duy Tân. Dưới đây là Tiểu sử tóm tắt và Chương trình hành động của người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 - Đơn vị bầu cử số 6.

1. NGUYỄN LÊ MẬU CƯỜNG

Tiểu sử tóm tắt

Chương trình hành động

2. TRƯƠNG MINH HẢI

Tiểu sử tóm tắt

Chương trình hành động

3. TRẦN HOÀNG MINH

Tiểu sử tóm tắt

Chương trình hành động

4. HUỲNH VĂN PHƯƠNG

Tiểu sử tóm tắt

Chương trình hành động

5. ĐOÀN DUY TÂN

Tiểu sử tóm tắt

Chương trình hành động

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT