Đơn vị bầu cử số 5

Theo Nghị quyết số 66/NQ-UBBC của Ủy ban bầu cử thành phố, Đơn vị bầu cử số 5 gồm các phường: Tam Thuận, Thanh Khê Đông, Xuân Hà, Tân Chính có 5 người ứng đại biểu HĐND thành phố và số đại biểu được bầu là 3 người.  Đơn vị bầu cử số 5 gồm các ông, bà: Nguyễn Văn Chương, Lê Tùng Lâm, Phan Thị Tuyết Nhung, Nguyễn Thị Thanh Tâm, Võ Tín. Dưới đây là Tiểu sử tóm tắt và Chương trình hành động của người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026  - Đơn vị bầu cử số 5.

1. NGUYỄN VĂN CHƯƠNG

Tiểu sử tóm tắt

Chương trình hành động

2. LÊ TÙNG LÂM

Tiểu sử tóm tắt

Chương trình hành động

3. PHAN THỊ TUYẾT NHUNG

Tiểu sử tóm tắt

Chương trình hành động

4. NGUYỄN THỊ THANH TÂM

Tiểu sử tóm tắt

Chương trình hành động

5. VÕ TÍN

Tiểu sử tóm tắt

Chương trình hành động

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT