Đơn vị bầu cử số 10

Theo Nghị quyết số 66/NQ-UBBC của Ủy ban bầu cử thành phố, Đơn vị bầu cử số 10 gồm các phường: Thọ Quang, Nại Hiên Đông, Mân Thái và huyện Hoàng Sa có 7 người ứng đại biểu HĐND thành phố và số đại biểu được bầu là 4 người. Đơn vị bầu cử số 10 gồm các ông, bà: Cao Trí Dũng, Hồ Thị Phương Linh, Trần Thắng Lợi, Lê Thị Hồng Minh, Lê Phú Nguyện, Trà Hoa Nữ, Trần Lê Tuấn. Dưới đây là Tiểu sử tóm tắt và Chương trình hành động của người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 - Đơn vị bầu cử số 10.

1. ÔNG CAO TRÍ DŨNG

Tiểu sử tóm tắt

Chương trình hành động

2. HỒ THỊ PHƯƠNG LINH

Tiểu sử tóm tắt

Chương trình hành động

3. TRẦN THẮNG LỢI

Tiểu sử tóm tắt

Chương trình hành động

4. LÊ THỊ HỒNG MINH

Tiểu sử tóm tắt

Chương trình hành động

5. LÊ PHÚ NGUYỆN

Tiểu sử tóm tắt

Chương trình hành động

6. TRÀ HOA NỮ

Tiểu sử tóm tắt

Chương trình hành động

7. TRẦN LÊ TUẤN

Tiểu sử tóm tắt

Chương trình hành động

7. 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT