Đơn vị bầu cử số 8

Theo Nghị quyết số 66/NQ-UBBC của Ủy ban bầu cử thành phố, Đơn vị bầu cử số 8 gồm các phường Hòa Hiệp Bắc, Hòa Hiệp Nam, Hòa Khánh Bắc có 7 người ứng đại biểu HĐND thành phố và số đại biểu được bầu là 4 người. Đơn vị bầu cử số 8 gồm các ông, bà: Võ Công Chánh, Nguyễn Thị Hạnh, Trần Vũ Duy Mẫn, Trần Nguyễn Nhật Minh, Lê Văn Nghĩa, Nguyễn Thanh Phúc, Nguyễn Xuân Tú. Dưới đây là Tiểu sử tóm tắt và Chương trình hành động của người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 - Đơn vị bầu cử số 8.

1. VÕ CÔNG CHÁNH

Tiểu sử tóm tắt

Chương trình hành động

2. NGUYỄN THỊ HẠNH

Tiểu sử tóm tắt

Chương trình hành động

3. TRẦN VŨ DUY MẪN

Tiểu sử tóm tắt

Chương trình hành động

4. TRẦN NGUYỄN NHẬT MINH

Tiểu sử tóm tắt

Chương trình hành động

5. LÊ VĂN NGHĨA

Tiểu sử tóm tắt

Chương trình hành động

6. NGUYỄN THANH PHÚC

Tiểu sử tóm tắt

Chương trình hành động

7. NGUYỄN XUÂN TÚ

Tiểu sử tóm tắt

Chương trình hành động

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT