Đơn vị bầu cử số 1

Theo Nghị quyết số 66/NQ-UBBC của Ủy ban bầu cử thành phố, Đơn vị bầu cử số 1 gồm các phường: Hòa Thuận Tây, Hòa Cường Bắc, Hòa Cường Nam có 5 người ứng cử đại biểu HĐND thành phố và số đại biểu được bầu là 3 người. Đơn vị bầu cử số 1 gồm các ông, bà: Trần Thị Lệ Chi, Lê Trung Chinh, Lê Văn Dũng, Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Đình Phúc. Dưới đây là Tiểu sử tóm tắt và Chương trình hành động của người ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 - Đơn vị bầu cử số 1.

1. TRẦN THỊ LỆ CHI

Tiểu sử tóm tắt:

Chương trình hành động

2. LÊ TRUNG CHINH

Tiểu sử tóm tắt

Chương trình hành động

 

3. LÊ VĂN DŨNG

Tiểu sử tóm tắt

Chương trình hành động:

4. NGUYỄN VĂN HÙNG

Tiểu sử tóm tắt

Chương trình hành động

5. NGUYỄN ĐÌNH PHÚC

Tiểu sử tóm tắt

Chương trình hành động

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT