16 mốc thời gian quan trọng về bầu cử đại biểu Quốc Hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Theo Kế hoạch 42/KH-HĐBCQG của Hội đồng bầu cử Quốc gia, có 16 mốc thời gian quan trọng trong kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT