Đơn vị bầu cử số 4

Theo Nghị quyết số 66/NQ-UBBC của Ủy ban bầu cử thành phố, Đơn vị bầu cử số 4 gồm các phường: Chính Gián, Vĩnh Trung,Thạc Gián có 5 người ứng đại biểu HĐND thành phố và số đại biểu được bầu là 3 người. Đơn vị bầu cử số 4 gồm các ông, bà: Đoàn Ngọc Chung, Lê Thị Mỹ Hạnh, Phạm Đình Thành Hoàng, Phạm Thị Thảo Nguyên, Nguyễn Đình Tuấn. Dưới đây là Tiểu sử tóm tắt và Chương trình hành động của người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 - Đơn vị bầu cử số 4.

1. ĐOÀN NGỌC CHUNG

Tiểu sử tóm tắt

Chương trình hành động

2. LÊ THỊ MỸ HẠNH

Tiểu sử tóm tắt

Chương trình hành động

 

3. PHẠM ĐÌNH THÀNH HOÀNG

Tiểu sử tóm tắt

Chương trình hành động

4. PHẠM THỊ THẢO NGUYÊN

Tiểu sử tóm tắt

Chương trình hành động

5. NGUYỄN ĐÌNH TUẤN

Tiểu sử tóm tắt

Chương trình hành động

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT