Đơn vị bầu cử số 2

Theo Nghị quyết số 66/NQ-UBBC của Ủy ban bầu cử thành phố, Đơn vị bầu cử số 2 gồm các phường: Phước Ninh, Hòa Thuận Đông, Nam Dương, Bình Hiên, Bình Thuận có 5 người ứng cử đại biểu HĐND thành phố và số đại biểu được bầu là 3 người. Đơn vị bầu cử số 2 gồm các ông, bà: Nguyễn Mạnh Dũng, Trần Thị Thúy Hà, Nguyễn Thị Thu Hiền, Vũ Quang Hùng, Trần Nguyễn Minh Thành. Dưới đây là Tiểu sử tóm tắt và Chương trình hành động của người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 - Đơn vị bầu cử số 2.

1. NGUYỄN MẠNH DŨNG

Tiểu sử tóm tắt

Chương trình hành động

2. TRẦN THỊ THÚY HÀ

Tiểu sử tóm tắt

Chương trình hành động

3. NGUYỄN THỊ THU HIỀN

Tiểu sử tóm tắt

Chương trình hành động

4. VŨ QUANG HÙNG

Tiểu sử tóm tắt

Chương trình hành động

 

5. TRẦN NGUYỄN MINH THÀNH

Tiểu sử tóm tắt

Chương trình hành động

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT