Đơn vị bầu cử số 11

Theo Nghị quyết số 66/NQ-UBBC của Ủy ban bầu cử thành phố, Đơn vị bầu cử số 11 gồm các phường: Mỹ An, Khuê Mỹ, Hòa Quý, Hòa Hải có 7 người ứng đại biểu HĐND thành phố và số đại biểu được bầu là 4 người. Đơn vị bầu cử số 11 gồm các ông, bà: Nguyễn Hải Đường, Võ Thị Hoài, Nguyễn Thị Anh Thi, Thái Văn Tịnh (Thượng tọa Thích Huệ Vinh), Nguyễn Mạnh Toàn, Lê Minh Trung, Trần Vinh. Dưới đây là Tiểu sử tóm tắt và Chương trình hành động của người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 - Đơn vị bầu cử số 11.

1. NGUYỄN HẢI ĐƯỜNG

Tiểu sử tóm tắt

Chương trình hành động

2. VÕ THỊ HOÀI

Tiểu sử tóm tắt

Chương trình hành động

3. NGUYỄN THỊ ANH THI

Tiểu sử tóm tắt

Chương trình hành động

4. THÁI VĂN TỊNH (THƯỢNG TỌA THÍCH HUỆ VINH)

Tiểu sử tóm tắt

Chương trình hành động

5. NGUYỄN MINH TOÀN

Tiểu sử tóm tắt

Chương trình hành động

6. LÊ MINH TRUNG

Tiểu sử tóm tắt

Chương trình hành động

7. TRẦN VINH

Tiểu sử tóm tắt

Chương trình hành động

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT