Đơn vị bầu cử số 3

Theo Nghị quyết số 66/NQ-UBBC của Ủy ban bầu cử thành phố, Đơn vị bầu cử số 3 gồm các phường: Thanh Bình, Thuận Phước, Thạch Thang, Hải Châu 1 và Hải Châu 2 có 7 người ứng đại biểu HĐND thành phố và số đại biểu được bầu là 4 người. Đơn vị bầu cử số 3 gồm các ông, bà: Nguyễn Thanh Dũng, Hoàng Thị Thu Hương, Nguyễn Minh Huy, Nguyễn Thanh Lâm, Hoàng Thị Thùy, Nguyễn Thành Tiến, Lương Công Tuấn. Dưới đây là Tiểu sử tóm tắt và Chương trình hành động của người ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 - Đơn vị bầu cử số 3.

1. NGUYỄN THANH DŨNG

Tiểu sử tóm tắt

Chương trình hành động

2. HOÀNG THỊ THU HƯƠNG

Tiểu sử tóm tắt

Chương trình hành động

3. NGUYỄN MINH HUY

Tiểu sử tóm tắt

Chương trình hành động

4. NGUYỄN THANH LÂM

Tiểu sử tóm tắt

Chương trình hành động

5. HOÀNG THỊ THÙY

Tiểu sử tóm tắt

Chương trình hành động

6. NGUYỄN THÀNH TIẾN

Tiểu sử tóm tắt

Chương trình hành động

7. LƯƠNG CÔNG TUẤN

Tiểu sử tóm tắt

Chương trình hành động

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT