Đơn vị bầu cử số 7

Theo Nghị quyết số 66/NQ-UBBC của Ủy ban bầu cử thành phố, Đơn vị bầu cử số 7 gồm các phường Hòa Khánh Nam và Hòa Minh có 7 người ứng đại biểu HĐND thành phố và số đại biểu được bầu là 4 người. Đơn vị bầu cử số 7 gồm các ông, bà: Lê Kim Anh, Phan Văn Dũng, Nguyễn Thị Thu Hà, Hồ Đình Nam Kha, Phan Thanh Long, Trần Phước Sơn, Nguyễn Thị Thảo. Dưới đây là Tiểu sử tóm tắt và Chương trình hành động của người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 - Đơn vị bầu cử số 7.

1. LÊ KIM ANH

Tiểu sử tóm tắt

Chương trình hành động

2. PHAN VĂN DŨNG

Tiểu sử tóm tắt

Chương trình hành động

3. NGUYỄN THỊ THU HÀ

Tiểu sử tóm tắt

Chương trình hành động

 

4. HỒ ĐÌNH NAM KHA

Tiểu sử tóm tắt

Chương trình hành động

 

5. PHAN THANH LONG

Tiểu sử tóm tắt

Chương trình hành động

6. TRẦN PHƯỚC SƠN

Tiểu sử tóm tắt

Chương trình hành động

7. NGUYỄN THỊ THẢO

Tiểu sử tóm tắt

Chương trình hành động

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT