Đơn vị bầu cử số 9

Theo Nghị quyết số 66/NQ-UBBC của Ủy ban bầu cử thành phố, Đơn vị bầu cử số 9 gồm các phường An Hải Bắc, Phước Mỹ, An Hải Tây, An Hải Đông có 5 người ứng đại biểu HĐND thành phố và số đại biểu được bầu là 3 người. Đơn vị bầu cử số 9 gồm các ông, bà: Nguyễn Thị Hội An, Đoàn Ngọc Hùng Anh, Huỳnh Bá Cử, Phạm Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị Phượng. Dưới đây là Tiểu sử tóm tắt và Chương trình hành động của người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 - Đơn vị bầu cử số 9.

1. NGUYỄN THỊ HỘI AN

Tiểu sử tóm tắt

Chương trình hành động

2. ĐOÀN NGỌC HÙNG ANH

Tiểu sử tóm tắt

Chương trình hành động

4. HUỲNH BÁ CỬ

Tiểu sử tóm tắt

Chương trình hành động

4. PHẠM THỊ THU HIỀN

Tiểu sử tóm tắt

Chương trình hành động

5. NGUYỄN THỊ PHƯỢNG

Tiểu sử tóm tắt

Chương trình hành động

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT