Hướng dẫn số 169-HD/BTGTW về tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021–2026

Ngày 20-1, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn số 169-HD/BTGTW về tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác