UBND Huyện Hoà Vang

Địa chỉ:  14B, Trung tâm hành chính huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236. 3879183

 Website:  hoavang.danang.gov.vn

Email: ubndhuyenhoavang@danang.gov.vn

Lãnh đạo UBND Quận:

Chủ tịch: Phan Văn Tôn

Các Phó chủ tịch:

- Phan Duy Anh

- Nguyễn Thúc Dũng

- Nguyễn Tấn Khoa

Các phòng ban chuyên môn

Tt

Phòng, ban

Điện thoại

1

Văn phòng UBND huyện 

0236. 3846172   

2

Phòng Nông nghiệp và PTNT

0236. 3673242

3

Phòng Tài chính-Kế hoạch

0236. 3671034

4

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

0236. 3846894

5

Phòng Tài nguyên và Môi trường

0236. 2469122

6

Phòng Y tế

0236. 3788468

7

Phòng Giáo dục và Đào tạo

0236. 3879368

8

Phòng Lao động và TBXH

0236. 3846160

9

Phòng Văn hóa Thông tin

0236. 3846161

10

Phòng Tư pháp

0236. 3846257

11

Phòng Nội vụ

0236. 3846159

12

Thanh Tra Nhà nước huyện

0236. 3783575

 

Các xã trực thuộc

 

Tt

UBND xã

Điện thoại

1

Xã Hoà Tiến

 0236. 3798 760

2

Xã Hòa Phú

 0236. 3787 205

3

Xã Hoà Nhơn

 0236. 3788 418

4

Xã Hoà Ninh

0236. 3791 177

5

Xã Hoà Phước

0236. 3846 237

6

Xã Hoà Châu

 0236. 3846 287

7

Xã Hoà Phong

0236.  3846 426

8

Xã Hoà Liên

 0236. 3845 602

9

Xã Hoà Khương

 0236. 3784 248

10

Xã Hoà Bắc

 0236. 3742 652

11

Xã Hoà Sơn

 0236. 3842 163

 

Các đơn vị sự nghiệp

1. Trung tâm Văn hóa Thông tin

Điện thoại:0236. 2223778

Email: ttvhtt-hoavang@danang.gov.vn

2. Ban quản Lý Đầu tư Xây dựng huyện

Điện thoại:0236. 3696087

 Email: bqldtxd-hoavang@danang.gov.vn

3. Trung tâm dân số

Điện thoại: 0236. 3509825

Email: dskhhgd-hoavang@danang.gov.vn

4. Đội Kiểm tra quy tắc đô thị

Điện thoại: 0236. 3672451

Email: qtdt-hoavang@danang.gov.vn

5. Đài truyền thanh

Điện thoại: 0236. 2216136

Email: daitruyenthanh-hoavang@danang.gov.vn

 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT