UBND Quận Sơn Trà

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, An Hải Tây, quận Sơn Trà

Điện thoại: (0236) 3944 296

Website: https://sontra.danang.gov.vn

Email: quansontra@danang.gov.vn

Lãnh đạo UBND quận Sơn Trà

*Chủ tịch UBND: HOÀNG SƠN TRÀ

*Phó Chủ tịch UBND: NGUYỄN HOÀNG VIỆT

*Phó Chủ tịch UBND: HOÀNG CÔNG THANH

*Phó Chủ tịch UBND: HUỲNH VĂN HÙNG

Các phòng chuyên môn

TT

Phòng chuyên môn

Điện thoại

01

Văn phòng UBND quận

0236. 3944296

02

Phòng Tài chính - Kế hoạch

0236. 3944056

03

Phòng Kinh tế

0236. 3944054

04

Phòng Quản lý đô thị

0236. 3944058

05

Phòng Nội vụ

0236. 3944057

06

Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội

0236. 3944055

07

Phòng Văn hóa - Thông tin

0236. 3946381

08

Phòng Tư pháp

0236. 6565155

09

Thanh tra quận

0236. 3944060

10

Phòng Tài nguyên và Môi trường

0236. 3946234

11

Phòng Y tế

0236. 6285506

12

Phòng Giáo dục và đào tạo

 

Các đơn vị sự nghiệp

1. Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao

Địa chỉ: Số 01 Trần Quang Diệu, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà

Điện thoại: 0236. 3985056

2. Đội Kiểm tra quy tắc đô thị

Địa chỉ: Số 06 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà

Điện thoại: 0236. 3932025

3. Ban Quản lý Chợ loại II

Địa chỉ: Số 06 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà

Điện thoại: 0236. 3946708

4. Ban Quản lý dự án và Giải phóng mặt bằng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà

Điện thoại: 0236. 3946731

TT

UBND phường

Điện thoại

01

Phường An Hải Đông

0236. 3831205

02

Phường An Hải Tây

0236. 3831203

03

Phường An Hải Bắc

0236. 3831142

04

Phường Phước Mỹ

0236. 3831179

05

Phường Nại Hiên Đông

0236. 3831138

06

Phường Mân Thái

0236. 3831125

07

Phường Thọ Quang

0236. 3831110

 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT