Văn bản chỉ đạo điều hành


# Số ký hiệu văn bản Tên văn bản Ngày ban hành Loại văn bản
1 2977/QĐ-UBND V/v thay thế Bộ chỉ số theo dõi đánh giá, xếp hạng kết quả cải cách hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 3596/QĐ-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2020 của UBND thành phố Đà Nẵng 14/09/2021 Quyết định
2 2985/QĐ-UBND V/v điều chỉnh bổ sung một số biện pháp để phòng chống dịch Covid-19 theo QĐ số 2905/QĐ-UBND ngày 03/9/2021 của Chủ tịch UBND thành phố 14/09/2021 Quyết định
3 484/TB-VP Thông báo kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 ngày 11/9/2021 12/09/2021 Thông báo
4 483/TB-VP Thông báo kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 ngày 10/9/2021 11/09/2021 Thông báo
5 481/TB-VP Thông báo kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 ngày 09/9/2021 10/09/2021 Thông báo
6 2935/QĐ-UBND V/v thành lập Tổ hỗ trợ doanh nghiệp và an sinh xã hội trong bối cảnh dịch Covid 19 09/09/2021 Quyết định
7 2884/QĐ-UBND V/v phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2025 31/08/2021 Quyết định
8 2875/QĐ-UBND V/v quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng 28/08/2021 Quyết định
9 2854/QĐ-UBND V/v ban hành Quy định quy trình đánh giá xếp hạng cải cách hành chính năm 2021 24/08/2021 Quyết định
10 2919/QĐ-UBND V/v phê duyệt đấu giá quyền sử dụng đất đối với Khu đất ký hiệu C2-9B thuộc Vệt khai thác quỹ đất dọc tuyến Quốc lộ 1A 06/09/2021 Quyết định