Văn bản chỉ đạo điều hành


# Số ký hiệu văn bản Tên văn bản Ngày ban hành Loại văn bản
1 1106/QĐ-UBND V/v thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng 03/04/2021 Quyết định
2 63/KH-UBND Kế hoạch thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Đề án “Xây dựng nếp sống văn hóa văn minh đô thị” trên địa bàn thành phố năm 2021 08/04/2021 Kế hoạch
3 86/BC-UBND Báo cáo kết quả triển khai Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Đề án “Xây dựng nếp sống văn hóa văn minh đô thị” trên địa bàn thành phố năm 2020 08/04/2021 Báo cáo
4 2041/UBND-STTTT V/v triển khai Quyết định số 406/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 09/04/2021 Công văn
5 1962/UBND-ĐTĐT V/v góp ý dự thảo Báo cáo, Tờ trình Thủ tướng Chính phủ, Quyết định phê duyệt Chương trình phát triển vật liệu xây không nung tại Việt Nam đến năm 2030 06/04/2021 Công văn
6 1915/UBND-STNMT V/v đánh giá kết quả bảo vệ môi trường của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 03/04/2021 Công văn
7 1934/UBND-KT V/v triển khai Nghị định 44/2021/NĐ-CP của Văn phòng Chính phủ ngày 31/03/2021 03/04/2021 Công văn
8 1960/UBND-ĐTĐT V/v phê duyệt Quy hoạch tổng thể điều tra cơ bản tài nguyên nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 06/04/2021 Công văn
9 1960/UBND-ĐTĐT Triển khai thực hiện Chỉ thị 8/CT-TTG của Văn phòng Chính phủ ngày 26/03/2021 về việc đẩy mạnh xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, hóa chất, phân bón làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và trong công trình xây dựng 06/04/2021 Công văn
10 1126/QĐ-UBND Về việc phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí xây dựng Đề án phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2030 05/04/2021 Quyết định