Văn bản chỉ đạo điều hành


# Số ký hiệu văn bản Tên văn bản Ngày ban hành Loại văn bản
11 3341/QĐ-UBND V/v thay đổi thành viên Tổ công tác xây dựng Đề án phát triển ngành công nghiệp, dịch vụ liên quan đến du thuyền 22/10/2021 Quyết định
12 3340/QĐ-UBND Về việc thay đổi thành viên BCĐ Phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất TP Đà Nẵng 22/10/2021 Quyết định
13 7148/UBND-ĐTĐT V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 133/NQ-CP ngày 19/10/2021 của Chính phủ 22/10/2021 Công văn
14 7170/UBND-STC V/v quy trình xây dựng Đề án, dự án, nhiệm vụ Phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn TP Đà Nẵng 25/10/2021 Công văn
15 7147/UBND-TTTP V/v triển khai Thông tư số 03/2021/TT-TTCP ngày 30/9/2021 của Thanh tra Chính phủ 22/10/2021 Công văn
16 16/BC-VP Báo cáo tổng hợp tình hình thực hiện nhiệm vụ do Lãnh đạo UBND TP giao đối với các cơ quan, đơn vị 19/10/2021 Báo cáo
17 3329/QĐ-UBND V/v Phê duyệt số hộ dân bổ sung nhận hỗ trợ trong thời gian TP thực hiện các biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch COVID-19 22/10/2021 Quyết định
18 7131/UBND-KSTT V/v thực hiện nhiệm vụ do Lãnh đạo UBND TP giao 21/10/2021 Công văn
19 3324/QĐ-UBND V/v thay đổi thành viên Hội đồng Tư vấn đặt, đổi tên đường và công trình công cộng 21/10/2021 Quyết định
20 3325/QĐ-UBND V/v thay đổi thành viên và Hội đồng Nghệ thuật trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn 21/10/2021 Quyết định