Triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính năm 2024
Đăng ngày 20-01-2024 20:26, Lượt xem: 80

Ngày 16-1, UBND thành phố có văn bản số 325/UBND-KSTT gửi các sở, ban, ngành thuộc UBND thành phố; UBND các quận, huyện, thường, xã. thường, xã về triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính năm 2024.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố giao các sở, ban, ngành thuộc UBND thành phố và UBND các quận, huyện, phường, xã tập trung triển khai dịch vụ công trực tuyến, bảo đảm gắn kết chặt chẽ giữa cải cách TTHC, cắt giảm quy định kinh doanh, đổi mới toàn diện việc việc giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, bảo đảm gắn kết chặt chữ giữa CCHC và chuyển đổi số.

Căn cứ các nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao Nghị quyết số 01/NQ-CP và số 02/NQ-CP của Chính phủ để rà soát, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu theo quy định. Đồng thời, thực hiện việc rà soát và báo cáo kết quả thực hiện các nội dung chỉ tiêu nhiệm vụ gắn với báo cáo kết quả công tác cải cách thủ tục hành chính định kỳ hàng tháng, gửi UBND thành phố.

UBND thành phố giao Sở Thông tin và Truyền thông rà soát cụ thể các nội dung chỉ tiêu giao tại Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ có liên quan đến chỉ tiêu yêu cầu của thành phố về thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn thành phố đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 để hướng dẫn các cơ quan, đơn vị việc thực hiện bảo đảm đạt đúng chỉ tiêu thành phố quy định.

Văn phòng UBND thành phố có trách nhiệm hướng dẫn, thu các cơ quan, đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện; tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện, khó khăn, vướng mắc của các cơ quan, đơn vị để báo cáo Chủ tịch UBND thành phố xem xét, giải quyết kịp thời.

NHIỆM VỤ VỀ CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH GẮN VỚI CHUYỂN ĐỔI SỐ

1. Nhiệm vụ giao tại Nghị quyết số 01/NQ-CP

- Tập trung rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC, quy định kinh doanh, không để phát sinh thủ tục, quy định, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật mới không cần thiết, không phù hợp, thiếu tính khả thi.

- Tiếp tục đẩy mạnh phân cấp trong giải quyết TTHC; kiên quyết cắt giảm, đơn giản hóa TTHC nội bộ để nâng cao hiệu quả thực thi công vụ, khơi kinh tế - xã hội.

- Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị về nâng cao chất lượng phục vụ trong thực hiện  TTHC, cung cấp dịch vụ công thông qua việc sử dụng hiệu quả Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp.

- Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thể chế, cải cách tổ chức bộ máy, công chức, công vụ và TTHC; tập trung xây dựng chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số, đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số.

- Đẩy mạnh phát triển các hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân, doanh nghiệp. Tiếp tục đổi mới toàn diện cơ chế một cửa, một cửa liên thông cải cách TTHC; tập trung rà soát, xử lý các vướng mắc, bất cập về TTHC; nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến, đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến toàn trình.

- Quyết liệt thực và sớm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ trong các Nghị quyết của Thành ủy, Kế hoạch của UBND thành phố về chuyển đổi số.

- Tích cực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm

2. Nhiệm vụ giao tại Nghị quyết số 02/NQ-CP:

- Thực hiện nghiêm việc cập nhật, công khai, tham vấn dự thảo quy định kinh doanh trên Cổng Tham vấn và tra cứu quy định kinh doanh.

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả việc đổi mới cơ chế Một cửa, một của liên thông trong giải quyết TTHC; nâng cấp, phát triển Cổng Dịch vụ công của thành phố tích hợp, kết nối với Cổng Dịch vụ công quốc gia, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử đáp ứng chỉ tiêu, yêu cầu.

HỒNG QUÂN

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT