Tăng cường trách nhiệm trong chỉ đạo, điều hành công tác cải cách hành chính
Đăng ngày 29-09-2023 20:21, Lượt xem: 276

UBND thành phố ban hành Quyết định số 2090/QĐ-UBND ngày 26-9-2023 ban hành quy định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước thuộc thành phố Đà Nẵng về thực hiện công tác cải cách hành chính, với mục tiêu nâng cao năng lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành công tác cải cách hành chính gắn liền với thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác dân vận chính quyền.

Từ đó, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc của các cơ quan, đơn vị, địa phương, tính chuyên nghiệp, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng “đùn đẩy, né tránh trách nhiệm”, thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính nhằm xây dựng cơ quan vững mạnh, đội ngũ công chức, viên chức chuyên nghiệp, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Kết quả đánh giá trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện cải cách hành chính là một trong những căn cứ đánh giá, phân loại chất lượng công chức và bình xét thi đua, khen thưởng hằng năm.

Cụ thể, trong quản lý, điều hành thực hiện công tác cải cách hành chính, người đứng đầu có trách nhiệm chỉ đạo, điều hành, lập kế hoạch, tổ chức, kiểm soát việc tổ chức, thực hiện công tác cải cách hành chính ở cơ quan theo quy định của pháp luật và chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan. Người đứng đầu chịu trách nhiệm trước pháp luật và cấp trên về quyết định của mình trong quá trình đề xuất, tham mưu cơ quan có thẩm quyền và triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính có liên quan đến cơ quan.

Đồng thời, người đứng đầu cơ quan có trách nhiệm trong bố trí, sử dụng công chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhằm đẩy mạnh triển khai cải cách hành chính tại cơ quan thuộc quyền quản lý. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn trong thực hiện cải cách hành chính đã được cấp có thẩm quyền giao, người đứng đầu quản lý điều hành, giải quyết công việc đúng chức năng, nhiệm vụ được quy định, phân công rõ người, rõ việc, kiểm tra đôn đốc cấp phó và cán bộ công chức thuộc quyền quản lý giải quyết công việc được giao. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng “đùn đẩy, né tránh trách nhiệm” thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của cơ quan thuộc quyền quản lý cho cơ quan cấp trên hoặc sang cơ quan khác.

Căn cứ vào kế hoạch, tính chất và nội dung công việc, các yêu cầu về thời gian hoàn thành, người đứng đầu cơ quan giao nhiệm vụ và quy định thời gian hoàn thành cụ thể cho từng tập thể, cá nhân trực tiếp thực hiện. Hằng năm, ban hành kế hoạch và tổ chức kiểm tra đánh giá xếp hạng cải cách hành chính để đánh giá mức độ thực hiện kế hoạch cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị trực thuộc; xử lý các vấn đề phát hiện qua kiểm tra và theo dõi, đôn đốc việc khắc phục các hạn chế, tồn tại sau kiểm tra, đảm bảo việc hoàn thành đúng tiến độ theo quy định về quy trình đánh giá xếp hạng trên địa bàn thành phố.

Người đứng đầu cơ quan, trên cơ sở kết quả xác định Chỉ số cải cách hành chính hằng năm do cơ quan cấp trên công bố, tổ chức phân tích các tiêu chí thành phần, nguyên nhân, đề ra các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế nhằm nâng cao chất lượng thực hiện công tác cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Đồng thời, chủ động phối hợp với đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính của cấp có thẩm quyền kiểm tra tại cơ quan, đơn vị, địa phương và chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của các thông tin, báo cáo, số liệu theo quy định.

Trong triển khai thực hiện công tác tuyên truyền cải cách hành chính, người đứng đầu cơ quan có trách nhiệm ban hành, tổ chức thực hiện kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính nhằm phổ biến, quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về công tác cải cách hành chính đến người dân, doanh nghiệp. Triển khai đánh giá mức độ thực hiện kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính; kiểm tra, đôn đốc việc cập nhật các văn bản chỉ đạo, điều hành và thông tin hoạt động về cải cách hành chính trên Cổng/Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương; kiểm tra việc niêm yết, cập nhật Bộ thủ tục hành chính tại trụ sở cơ quan theo quy định. Đề xuất các giải pháp đổi mới hình thức tuyên truyền bằng hình thức sơ đồ hóa hoặc đổi mới phương thức công khai tại bộ phận 1 cửa để hướng dẫn tổ chức, người dân thực hiện.

Người đứng đầu cơ quan thực hiện kiểm tra, giám sát việc thực hiện thủ tục hành chính của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; kiểm tra công việc của cán bộ, công chức trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia giải quyết hồ sơ cho tổ chức, cá nhân; việc chấp hành kỷ luật kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ trong giao tiếp văn hóa công sở, đặc biệt là tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Người đứng đầu chịu trách nhiệm nếu để cán bộ, công chức thuộc quyền quản lý có những hành vi sai quy định chức trách công vụ, đòi hỏi giấy tờ hồ sơ ngoài quy định, hướng dẫn bổ sung hồ sơ nhiều lần không thống nhất, cố tình kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ, trả kết quả, trễ hẹn không có lý do chính đáng, không cung cấp phiếu hẹn ngày trả kết quả cho công dân (cả hình thức nộp hồ sơ trực tiếp và trực tuyến), có hành vi vòi vĩnh, nhũng nhiễu gây phiền hà cho nhân dân, có thái độ thiếu nghiêm túc, không đúng mực khi tiếp xúc với dân, có thái độ vô cảm trước yêu cầu bức xúc chính đáng của người dân, không có người trực giải quyết công việc của dân.

Giám đốc sở, Thủ trưởng ban ngành, Chủ tịch UBND cấp huyện có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của trưởng các phòng, ban chuyên môn và các cơ quan thuộc và trực thuộc sở, trường phòng ban chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp, UBND cấp xã trực thuộc UBND cấp huyện, nếu để xảy ra vi phạm thì phải chiu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố.

Việc đánh giá xếp hạng công tác cải cách hành chính hằng năm của cơ quan, đơn vị là căn cứ để làm cơ sở đánh giá, xếp loại chất lượng người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong thực hiện công tác cải cách hành chính. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị được xếp loại thực hiện công tác cải cách hành chính hàng năm căn cứ vào kết quả đánh giá xếp hạng công tác cải cách hành chính được phân loại theo Điều 14 Quyết định số 1976/QĐ-UBND ngày 25-7-2022 về ban hành Quy định về quy trình đánh giá, xếp hạng công tác cải cách hành chính trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Chủ tịch UBND thành phố đánh giá mức độ hoàn thành của người đứng đầu sở, ban, ngành, UBND cấp huyện về thực hiện cải cách hành chính thông qua kết quả trình đánh giá xếp hạng cải cách hành chính hàng năm. Chủ tịch UBND cấp huyện đánh giá mức độ hoàn thành của người đứng đầu UBND cấp xã về thực hiện cải cách hành chính và tổng hợp báo cáo kết quả đánh giá, phân loại hàng năm về UBND thành phố thông qua Sở Nội vụ.

Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, người đứng đầu có trách nhiệm triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện Quy định này tại cơ quan, đơn vị mình và các cơ quan thuộc quyền quản lý, đảm bảo người đứng đầu và cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý đều nắm vững và thực hiện nghiêm túc, đúng Quy định này. UBND thành phố giao Sở Nôi vụ tham mưu UBND thành phố chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc chấp hành Quy định này, hàng năm tổng hợp báo cáo UBND thành phố.

THÁI BÌNH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác