Thông báo bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Đăng ngày 12-06-2023 19:56, Lượt xem: 95

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyetes của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cụ thể như sau:

1. Tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gồm 110 thủ tục. Trong đó, số TTHC mới ban hành: 04 thủ tục, số TTHC đề nghị giữ nguyên: 72 thủ tục, số TTHC sửa đổi, bổ sung: 31 thủ tục, số TTHC thay thế: 03 thủ tục (thay thế cho 07 TTHC); số TTHC đề nghị bãi bỏ: 07 thủ tục (theo phụ lục gửi kèm).

2. TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được đăng tải và cập nhật tại Hệ thống thông tin giải quyết TTHC thành phố Đà Nẵng (https://dichvucong.danang.gov.vn), thông báo tại Trang thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng (https://snnptnt.danang.gov.vn) và niêm yết công khai tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo để các cơ quan, tổ chức, cá nhân được biết.

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác