Thông tin chỉ đạo điều hành

  • Tiếp tục tăng cường, đổi mới công tác dân vận trong tình hình mới Đăng ngày 25-01-2022 15:18
  • Tạm ngưng hoạt động các Chốt kiểm soát dịch C11, 12, C13, C14 Đăng ngày 25-01-2022 08:59
  • Nâng cao ý thức trách nhiệm với cộng đồng trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Đăng ngày 24-01-2022 15:37
  • Phát triển du lịch Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung với định hướng “vùng du lịch”, chú trọng chất lượng Đăng ngày 24-01-2022 15:37
  • Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật Đăng ngày 22-01-2022 18:37
  • Phấn đấu đến năm 2030 giảm tỷ lệ thanh niên thất nghiệp ở đô thị xuống dưới 4% Đăng ngày 20-01-2022 17:01
  • Nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội Đăng ngày 20-01-2022 17:00
  • Đảm bảo tính đồng bộ, hiệu quả trong áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 Đăng ngày 20-01-2022 15:30
  • Rà soát, đề xuất đơn giản hóa TTHC Đăng ngày 20-01-2022 15:30
  • Hấp dẫn các hoạt động văn hóa - lễ hội hai bên bờ sông Hàn trong năm 2022 Đăng ngày 20-01-2022 15:30