Kết quả giải quyết khiếu nại tố cáo

  • Kết quả giải quyết khiếu nại của công dân Nguyễn Văn Ánh (lần đầu) Đăng ngày 01-03-2024 06:18
  • Kết quả giải quyết khiếu nại của công dân Thành Hồng Nga Đăng ngày 31-01-2024 16:14
  • Kết quả giải quyết khiếu nại của công dân Phạm Thị Phương Trà (lần hai) Đăng ngày 13-07-2023 09:03
  • Kết quả giải quyết khiếu nại của công dân Nguyễn Văn Minh (lần hai) Đăng ngày 13-07-2023 09:03
  • Kết quả giải quyết khiếu nại của công dân Lê Thu Hương (lần hai) Đăng ngày 13-07-2023 09:03
  • Kết quả giải quyết khiếu nại của công dân Nguyễn Thị Việt Anh (lần hai) Đăng ngày 13-07-2023 09:02
  • Kết quả giải quyết khiếu nại của công dân Nguyễn Công (lần đầu) Đăng ngày 14-06-2023 10:02
  • Kết quả giải quyết khiếu nại của công dân Võ Văn Chúc Đăng ngày 24-02-2023 18:45
  • Kết quả giải quyết khiếu nại của công dân Trần Ngôn và Trần Tập Đăng ngày 08-11-2022 05:11
  • Kết quả giải quyết khiếu nại của công dân Hồ Thị Cháu Đăng ngày 31-10-2022 10:25