Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập Ngành Văn hóa và Thể thao trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
Đăng ngày 21-08-2017 08:42, Lượt xem: 1396

Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 343/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2017 về việc Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập Ngành Văn hóa và Thể thao trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Theo đó nội dung quy hoạch gồm:

1. Mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập

          a) Sắp xếp lại mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập

          * Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở: Hiện có 15 đơn vị. Quy hoạch mạng lưới đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao đến năm 2020 là 13 đơn vị; cụ thể như sau:

- Giữ nguyên tổ chức bộ máy và nhân sự 11 đơn vị

+ Bảo tàng Đà Nẵng

+ Bảo tàng Điêu khắc Chăm

+ Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng

+ Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh

+ Thư viện Khoa học tổng hợp Đà Nẵng

+ Trung tâm Quản lý di sản văn hóa

+ Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng

+ Trung tâm Huấn luyện và đào tạo vận động viên thể dục thể thao

+ Cung Thể thao Tiên Sơn

+ Nhà hát Trưng Vương

+ Trung tâm Quản lý Quảng cáo

- Sáp nhập, hợp nhất 04 đơn vị thành 02 đơn vị

Sáp nhập Trung tâm Thể dục thể thao người lớn tuổi vào Trung tâm Thể dục thể thao và lấy tên là Trung tâm Thể dục thể thao thành phố Đà Nẵng.

Sáp nhập Trung tâm tổ chức sự kiện và lễ hội vào Trung tâm Văn hóa thành phố và lấy tên là Trung tâm Văn hóa thành phố.

          * Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND các quận, huyện: Giữ nguyên 07 đơn vị sự nghiệp (Trung tâm Văn hóa - Thể thao) trực thuộc UBND các quận, huyện.

b) Mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập theo hạng

Hiện có 08 đơn vị đã xếp hạng và 07 đơn vị chưa xếp hạng. Quy hoạch đến năm 2020 xếp hạng như sau:

- Giữ nguyên hạng như hiện nay bao gồm 06 đơn vị:

+ Bảo tàng Điêu khắc Chăm                          : hạng I   

          + Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh                      : hạng II

          + Nhà hát Trưng Vương                                 : hạng II

+ Trung tâm Văn hóa thành phố                   : hạng II

+ Trung tâm Quản lý di sản văn hóa             : hạng II

+ Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng  : hạng II

- Nâng hạng 02 đơn vị:

+ Bảo tàng Đà Nẵng từ hạng II lên hạng I.

+ Thư viện Khoa học tổng hợp từ hạng II lên hạng I.

- Xếp hạng 01 đơn vị: Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng: Hạng II.

- Không xếp hạng: 04 đơn vị (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch không quy định phải xếp hạng) gồm:

+ Trung tâm Quản lý quảng cáo

+ Trung tâm Huấn luyện và đào tạo vận động viên thể dục thể thao

+ Trung tâm Thể dục thể thao thành phố

+ Cung Thể thao Tiên Sơn.

c) Theo cấp hành chính

- Cấp thành phố: Quy hoạch giai đoạn 2017 - 2020 có 13 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, giảm 02 đơn vị so với hiện nay (15 đơn vị).

- Cấp quận, huyện: 07 Trung tâm Văn hóa - Thể thao trực thuộc UBND các quận, huyện.

          d) Theo cơ chế tài chính

* Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở

- Tự chủ hoàn toàn: 04 đơn vị

+ Bảo tàng Điêu khắc Chăm

+ Trung tâm Quản lý quảng cáo

+ Nhà hát Trưng Vương

+ Cung Thể thao Tiên Sơn

- Tự chủ một phần: 08 đơn vị

+ Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh

+ Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng

+ Thư viện Khoa học tổng hợp

+ Bảo tàng Đà Nẵng

+ Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng

+ Trung tâm Văn hóa thành phố

+ Trung tâm Thể dục Thể thao thành phố

+ Trung tâm Huấn luyện và đào tạo vận động viên thể dục thể thao

- Ngân sách đảm bảo hoàn toàn: 01 đơn vị

+ Trung tâm Quản lý di sản văn hóa

* Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND các quận, huyện: Tự chủ một phần: 07 đơn vị

2. Quy hoạch phát triển đội ngũ nhân lực

          Tiếp tục rà soát, kiện toàn và củng cố cơ cấu tổ chức bộ máy của các đơn vị hiện nay nhằm phát triển đội ngũ nhân lực đảm bảo chất lượng cao, toàn diện cả về trí lực, năng lực chuyên môn, thể lực và đạo đức, đáp ứng với nhu cầu phát triển các hoạt động sự nghiệp và dịch vụ công trên lĩnh vực văn hóa, thể thao trên địa bàn thành phố.

a) Về viên chức lãnh đạo, quản lý

- Chuẩn hóa tiêu chuẩn chức danh viên chức lãnh đạo quản lý nhằm đảm bảo chất lượng viên chức lãnh đạo quản lý và làm cơ sở cho việc bổ nhiệm được công tâm, khách quan theo yêu cầu nhiệm vụ.

- Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện tốt công tác quy hoạch, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm viên chức lãnh đạo, quản lý đảm bảo đúng quy trình, tạo điều kiện cho viên chức lãnh đạo, quản lý được rèn luyện trong thực tiễn và dự nguồn cán bộ lãnh đạo kế cận.

- Thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, kiến thức quản lý nhà nước, kỹ năng về quản lý, điều hành và nghiệp vụ chuyên môn, ngoại ngữ cho đội ngũ viên chức lãnh đạo, quản lý.

- Thu hút đội ngũ chuyên gia, các nhà quản lý có kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn về công tác tại các đơn vị sự nghiệp Ngành Văn hóa và Thể thao để tăng cường đội ngũ viên chức lãnh đạo, quản lý của Ngành.

b) Về đội ngũ viên chức, người lao động

- Tiến hành sắp xếp đội ngũ nhân lực và triển khai thực hiện chính sách tinh giản biên chế đối với các đơn vị sự nghiệp sáp nhập khi có quyết định của UBND thành phố.

- Tiến hành chuyển xếp chức danh nghề nghiệp đối với viên chức các đơn vị sự nghiệp Ngành Văn hóa và Thể thao theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Nội vụ.

- Nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức và người lao động hiện đang công tác tại các đơn vị sự nghiệp Ngành Văn hóa và Thể thao.

- Tiếp tục thu hút, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho các đơn vị sự nghiệp văn hóa, thể thao thông qua Đề án Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của thành phố.

- Xây dựng Đề án vị trí việc làm và thực hiện quy trình tiếp nhận, tuyển dụng, bố trí công việc cho viên chức và người lao động các đơn vị sự nghiệp đúng quy định của nhà nước; triển khai thực hiện tốt Nghị định 108/NĐ-CP về tinh giản biên chế.

- Phấn đấu đến năm 2021, các đơn vị sự nghiệp công lập có nguồn thu  thực hiện chuyển đổi 10% số lượng viên chức sang cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm và xã hội hóa, thay thế việc trả lương từ ngân sách nhà nước bằng việc trả lương từ nguồn thu sự nghiệp.

          3. Cơ sở vật chất

          a) Trụ sở làm việc

          - Đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở

+ Ổn định địa điểm làm việc và hoạt động của 09 đơn vị, gồm: Nhà hát Trưng Vương, Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh, Thư viện Khoa học tổng hợp, Bảo tàng Đà Nẵng, Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng, Bảo tàng Điêu khắc Chăm, Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng, Trung tâm Quản lý quảng cáo, Cung Thể thao Tiên Sơn.

+ Quy hoạch, sắp xếp và bố trí trụ sở làm việc cho 02 đơn vị: Trung tâm Quản lý di sản văn hóa, Trung tâm Thể dục thể thao.

+ Đầu tư nâng cấp, xây dựng trụ sở làm việc cho 02 đơn vị gồm: Trung tâm Văn hóa thành phố, Trung tâm Huấn luyện và đào tạo vận động viên thể dục thể thao.

- Đối với Trung tâm Văn hóa - Thể thao các quận, huyện: Ổn định trụ sở làm việc các đơn vị như hiện nay.

b) Đầu tư cơ sở vật chất, bố trí đất xây dựng

- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở

+ Đầu tư nâng cấp, cải tạo Bảo tàng Điêu khắc Chăm và Rạp Chiếu bóng Lê Độ.

+ Đầu tư xây dựng Trung tâm Văn hóa thành phố. 

+ Đầu tư xây dựng Nhà hát múa rối tại Đà Nẵng thuộc Nhà hát tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh.

+ Hoàn thành cơ bản công trình Sân vận động Hòa Xuân đưa vào hoạt động vào quý 1/2017.

+ Xây dựng Trung tâm Huấn luyện và đào tạo vận động viên thể dục thể thao tại Khu Liên hợp thể thao Hòa Xuân.

+ Từng bước đầu tư hoàn thiện Khu Liên hợp Thể thao tại phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ.

+ Xây dựng khu nhà ở vận động viên tại Câu lạc bộ Đua thuyền, quy mô sức chứa 80 vận động viên.

+ Đầu tư trang thiết bị phục vụ hoạt động thư viện kỹ thuật số.

+ Đầu tư mua các tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng, có giá trị cao để bổ sung cho quỹ hiện vật tại Bảo tàng Mỹ thuật.

+ Đầu tư mua sắm, sưu tầm hiện vật bổ sung kho hiện vật của Bảo tàng Điêu khắc Chăm, Bảo tàng Đà Nẵng.

+ Đầu tư mua sắm các thiết bị phục vụ cho công tác chiếu phim tại Rạp Chiếu bóng Lê Độ và phục vụ lưu động tại vùng sâu, vùng xa, các khu công nghiệp.

+ Đầu tư hệ thống âm thanh, ánh sáng phục vụ biểu diễn cho các nhà hát, phục vụ tuyên truyền lưu động cho Trung tâm Văn hóa thành phố.

+ Đầu tư trang thiết bị tập luyện cho vận động viên thể thao, thiết bị phục vụ cho thi đấu.

- Trung tâm Văn hóa - Thể thao các quận, huyện: Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất để hoàn thiện hệ thống Trung tâm Văn hóa - Thể thao trên địa bàn quận, huyện.

+ Xây dựng Trung tâm Văn hóa - Thể thao quận Hải Châu.

+ Xây dựng Nhà Văn hóa quận Sơn Trà thuộc Trung tâm Văn hóa - Thể thao quận Sơn Trà.

+ Tiếp tục xây dựng nhà Văn hóa đa năng và bể bơi tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao quận Liên Chiểu.

+ Xây dựng Nhà thi đấu đa năng, nhà tập luyện, khu nhà tập thể lực chung cho vận động viên tại Trung tâm Văn hóa – Thể thao quận Cẩm Lệ.

+ Xây dựng Nhà biểu diễn đa năng, bể bơi, nhà thi đấu, khu triển lãm ngoài trời, sân khấu ngoài trời và hệ thống cơ sơ vật chất âm thanh, ánh sáng, nhạc cụ, đạo cụ, dụng cụ thể dục thể thao tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao quận Ngũ Hành Sơn

+ Tiếp tục đầu tư hoàn thiện sân vận động, xây dựng bể bơi, nâng cấp mở rộng Nhà thi đấu đa năng tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Hòa Vang theo hướng bổ sung cơ sở vật chất và trang thiết bị cho các môn thể thao mới như vật võ, billard, bi sắt, cờ vua, tennis...; trang bị các phòng tập thể lực, phòng chăm sóc y tế và phòng phục hồi chức năng cho vận động viên.

- Trung tâm Văn hóa - Thể thao cấp xã, phường: Kiện toàn hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở theo Quyết định số 2164/QĐ-TTG ngày 11 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch hệ thống thiết chế văn hóa thể thao cơ sở đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và theo Quy hoạch mạng lưới thiết chế xã, phường được UBND thành phố phê duyệt để đạt được mục tiêu đến năm 2020, thành phố Đà Nẵng có 80% xã, phường có Trung tâm Văn hóa – Thể thao và 20 % xã, phường còn lại có Trung tâm Văn hóa.

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác