Nghiên cứu, quán triệt, triển khai Nghị quyết số 06-NQ/TW về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Đăng ngày 11-07-2022 11:11, Lượt xem: 587

Nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất trong Đảng và hệ thống chính trị, sự đồng thuận trong nhân dân về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Giúp cấp ủy, tổ chức đảng các cấp lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện thiết thực, hiệu quả Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn thành phố, ngày 30-6, Thành ủy ban hành Kế hoạch số 66-KH/TU về nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo đó, công tác tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết phải được tiến hành nghiêm túc, chất lượng. Đổi mới nội dung, phương thức quán triệt Nghị quyết phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị. Từng cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của mình, nắm vững các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp để tổ chức thực hiện thắng lợi mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể của Nghị quyết. Công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết được tiến hành thường xuyên, định kỳ.

Cụ thể, về xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt: Nội dung, yêu cầu học tập, quán triệt yêu cầu tập trung, làm rõ quan điểm chỉ đạo, mục tiêu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để thực hiện của Nghị quyết số 06-NQ/TW, đặc biệt gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố và Nghị quyết số 119/2020/QH14 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.

Xác định rõ những nội dung, giải pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 06NQ/TW tại địa phương, đơn vị theo các nhóm giải pháp mà Nghị quyết đã nêu, bảo đảm tính khả thi, thiết thực, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị; xác định rõ tiến độ, phân công trách nhiệm nhằm cụ thể hóa 05 quan điểm chỉ đạo về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam, tập trung vào những điểm mới, những quan điểm có tính đột phá.

Để thực hiện nội dung nói trên, Ban Thường vụ Thành ủy sẽ tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt thành phố nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TW trong tháng 7-2022. Tùy theo điều kiện cụ thể của thành phố để tổ chức hội nghị nghiên cứu, quán triệt phù hợp về hình thức, thành phần và lồng ghép với việc triển khai một số văn bản mới của Trung ương, Thành ủy.

Các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy trên cơ sở kế hoạch của thành phố và tình hình thực tiễn tại địa phương, đơn vị, xây dựng và ban hành kế hoạch nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết. cứu, quán triệt và triển khai

Thành ủy đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng từ thành phố đến cơ sở căn cứ vào nội dung của Nghị quyết và chức năng, nhiệm vụ, tình hình, đặc điểm cụ thể của địa phương, đơn vị chủ động chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Trong đó, xây dựng và ban hành các chính sách theo thẩm quyền tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình đô thị hoá, công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị bền vững; Nâng cao chất lượng quy hoạch đô thị đáp ứng yêu cầu quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị; Tập trung xây dựng, phát triển hệ thống đô thị quốc gia bền vững và đồng bộ về mạng lưới; Đẩy mạnh phát triển nhà ở, hệ thống hạ tầng đô thị đồng bộ, hiện đại liên kết, thích ứng với biến đổi khí hậu; Xây dựng và hoàn thiện mô hình chính quyền đô thị; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý đô thị và chất lượng cuộc sống đô thị, bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội, an ninh, an toàn và trật tự đô thị; Phát triển kinh tế khu vực đô thị; đổi mới cơ chế, chính sách tài chính và đầu tư phát triển đô thị.

Về công tác tuyên truyền: các cấp ủy, tổ chức đảng chỉ đạo tổ chức học tập, tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân bằng hình thức phù hợp, trên các phương tiện thông tin đại chúng, qua sinh hoạt của các tổ chức quần chúng, cụm dân cư, hệ thống truyền thanh, panô, áp-phích... trên địa bàn.

Các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền, quán triệt, phổ biến Nghị quyết ở địa phương, đơn vị. Chú trọng những nội dung cơ bản, những điểm đột phá để thực hiện các mục tiêu cụ thể và tổng quát đã được xác định trong Nghị quyết phù hợp với tình hình ở địa phương, đơn vị.

Các cơ quan báo, đài thành phố đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trên báo chí, các loại hình truyền thông mới; sử dụng hiệu quả Internet và mạng xã hội trong việc tuyên truyền những nội dung cơ bản về quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, tầm nhìn, những khó khăn, vướng mắc và các giải pháp thực hiện quy hoạch, xây dựng và phát triển bền vững đô thị Việt Nam nói chung và thành phố Đà Nẵng nói riêng; những mô hình mới, cách làm hay trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết.

Căn cứ vào Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 45HD/BTGTW ngày 04/4/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương và Kế hoạch này, các cấp ủy đảng chủ động triển khai thực hiện Nghị quyết phù hợp với ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị.

Trong đó, Ban cán sự đảng UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn liên quan căn cứ nội dung, yêu cầu của Nghị quyết 06-NQ/TW tham mưu chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết trên địa bàn thành phố.

Ban Tuyên giáo Thành ủy, phối hợp với các cơ quan liên quan thường xuyên tổ chức tuyên truyền, giáo dục về vấn đề quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị. Chủ trì, phối hợp với Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết số 06-NQ/TW trên địa bàn thành phố trong tháng 7/2022; đồng thời, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu, đề xuất các nội dung văn bản mới của Trung ương, Thành ủy tổ chức quán triệt lồng ghép tại Hội nghị này.

Các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy, các ban cán sự đảng, đảng đoàn, Ban Thường vụ Thành Đoàn tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết tới cán bộ, đảng viên; xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết với lộ trình, phân công cụ thể; nghiên cứu bổ sung, cụ thể hoá các chỉ tiêu nêu trong Nghị quyết vào kế hoạch năm và theo từng giai đoạn của địa phương, đơn vị; định kỳ kiểm tra, đánh giá việc thực hiện theo lĩnh vực, địa bàn được phân công.

NGUYÊN THẢO

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác