Giảm 15% tiền thuê đất phải nộp của năm 2020 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
Đăng ngày 16-08-2020 16:04

UBND thành phố vừa ban hành Công văn số 5459/UBND-KTTC ngày 14-8-2020 đề nghị Cục Thuế thành phố chỉ đạo tổ chức triển khai kịp thời việc giảm tiền thuê đất cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo quy định tại Quyết định số 22/2020/QĐ-TTg ngày 10-8-2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm tiền thuê đất của năm 2020 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29-5-2020 của Chính phủ.

Theo đó, giảm 15% tiền thuê đất phải nộp của năm 2020 đối với người thuê đất là doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định hoặc Hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm phải ngừng sản xuất kinh doanh từ 15 ngày trở lên do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Không thực hiện giảm trên số tiền thuê đất còn nợ của các năm trước năm 2020 và tiền chậm nộp. Quy định này áp dụng cho cả trường hợp người thuê đất có nhiều hoạt động sản xuất kinh doanh khác nhau nhưng chỉ ngừng một hoạt động sản xuất kinh doanh tại khu đất, thửa đất đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp.

Hồ sơ giảm tiền thuê đất gồm Giấy đề nghị giảm tiền thuê đất năm 2020 của người thuê đất theo mẫu, và Quyết định cho thuê đất hoặc Hợp đồng thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (bản sao). Người thuê đất chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác của thông tin và đề nghị giảm tiền thuê đất của mình, đảm bảo đúng đối tượng được giảm tiền thuê đất theo quy định.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức triển khai và xử lý vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện Quyết định. UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan chức năng của địa phương khẩn trương triển khai thực hiện việc giảm tiền thuê đất theo quy định tại Quyết định.

THÁI BÌNH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT