Tăng cường công tác tuyên truyền và trả lời kiến nghị của cử tri thành phố
Đăng ngày 22-09-2022 14:04, Lượt xem: 165

Ngày 20-9, UBND thành phố ban hành văn bản số 5145/UBND-TH về tăng cường công tác tuyên truyền và trả lời kiến nghị của cử tri thành phố.

Ngày 12-9-2022, Thường trực HĐND thành phố ban hành Công văn số 139/HĐND-VP về việc giám sát kiến nghị cử tri sau Kỳ họp thứ 7.

Trên cơ sở đó, về xử lý các kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 7, HĐND thành phố được UBND thành phố giao tại Công văn số 4356/UBND-TH ngày 08/8/2022, Công văn số 4645/UBND-TH ngày 23/8/2022 và các văn bản điều chỉnh, bổ sung có liên quan, đối với các kiến nghị giao UBND các quận, huyện chủ trì trả lời, Chủ tịch UBND thành phố giao Chủ tịch UBND các quận, huyện khẩn trương rà soát, giải quyết theo quy định và tổng hợp kết quả xử lý báo cáo trực tiếp cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và Thường trực HĐND thành phố trước ngày 30-9-2022.

Đối với các kiến nghị thuộc thẩm quyền của UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố giao Giám đốc các sở, ban, ngành nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan xử lý, trả lời các kiến nghị thuộc lĩnh vực, ngành mình phụ trách (kể cả các công việc đã phân cấp cho các địa phương nhưng thuộc ngành mình quản lý) và tổng hợp kết quả xử lý các kiến nghị báo cáo UBND thành phố trước ngày 26/9/2022. Đối với các kiến nghị có nội dung trùng lắp giữa 02 văn bản (Công văn số 4356/UBND-TH và Công văn số 4645/UBND-TH) thì các đơn vị chỉ trả lời 1 lần và thống kê số lượng kiến nghị trùng lắp của đơn vị mình.

Văn phòng UBND thành phố có trách nhiệm theo dõi việc tổng hợp báo cáo của các đơn vị theo biểu mẫu và việc gửi kèm file để xác nhận cho đơn vị trên hệ thống https://dieuhanhvp.danang.gov.vn.

Đối với việc tuyên truyền, phổ biến kết quả xử lý, trả lời các kiến nghị của cử tri, Chủ tịch UBND các quận, huyện chịu trách nhiệm chỉ đạo việc tuyên truyền, thông báo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri đến từng tổ dân phố, chi bộ khu dân cư trên địa bàn (kể cả các kiến nghị của địa phương khác nhưng cử tri quan tâm) theo các văn bản của UBND thành phố, gồm: Công văn số 5064/UBND-TH ngày 15/09/2022, Công văn số 5053/UBND-TH ngày 14/09/2022, Công văn số 3455/UBND-TH ngày 23/6/2022, Công văn số 1777/UBND-TH ngày 07/4/2022 về trả lời các kiến nghị của cử tri.

Đồng thời, chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành cung cấp thông tin các vấn đề mà cử tri trên địa bàn quan tâm, bức xúc; đặc biệt là tình hình triển khai thực hiện các dự án, xử lý các điểm ô nhiễm môi trường, .. tại địa phương.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì hướng dẫn và theo dõi UBND các quận, huyện về việc thông tin kết quả xử lý các nội dung kiến nghị đến với người dân một cách chủ động, tích cực, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và định kỳ báo cáo kết quả về UBND thành phố trước ngày 15/11 hằng năm.

THANH THẢO

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT