Tin Công dân

  • Phát triển phong trào thể dục thể thao, nâng cao mức hưởng thụ văn hóa tinh thần cho người dân
  • Cẩm Lệ với phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc Đăng ngày 17-02-2017 00:00
  • Quận Liên Chiểu: Gắn thực hiện "4 an" với kỷ luật, kỷ cương hành chính Đăng ngày 16-01-2017 00:00
  • Khai mạc Hội chợ Xuân Đà Nẵng 2017 Đăng ngày 13-01-2017 00:00
  • Sẽ có nhiều hoạt động văn hóa – lễ hội được tổ chức dọc 2 bờ sông Hàn trong năm 2017