Phấn đấu đến năm 2030, các quận, huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 3 với tỉ lệ 100%
Đăng ngày 11-04-2024 10:00, Lượt xem: 44

Thành ủy Đà Nẵng vừa ban hành Kế hoạch số 199-KH/TU ngày 3-4-2024 triển khai thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 5-1-2024 của Bộ Chính trị về công tác phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc, xóa mù chữ cho người lớn và đẩy mạnh phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông, trong đó có chỉ tiêu đến năm 2030, 100% trẻ em trong độ tuổi mẫu giáo đến trường; 100% quận, huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3; 99,9% người trong độ tuổi từ 15 đến 35 tuổi biết chữ giai đoạn 2.

Cụ thể, đối với phổ cập mẫu giáo mầm non cho trẻ 5 tuổi, Kế hoạch đặt mục tiêu năm 2030, huy động 100% trẻ em trong độ tuổi 5 tuổi ra lớp và 100% trẻ ra lớp được học 2 buổi/ngày; 100% trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục mầm non; tỷ lệ huy động trẻ trong độ tuổi nhà trẻ ra lớp đạt trên 70% và trẻ trong độ tuổi mẫu giáo đến trường đạt trên 90%; 100% phường, xã và 100% quận, huyện duy trì vững chắc chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; 90% người khuyết tật có khả năng học tập được tiếp cận giáo dục; trên 70% trẻ trong độ tuổi nhà trẻ ra lớp, 100% trẻ trong độ tuổi mẫu giáo đến trường.

Đối với phổ cập giáo dục tiểu học, đến năm 2030, 100% trẻ em ở độ tuổi 6 tuổi vào lớp 1; 98% số trẻ em ở độ tuổi 11 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học, số trẻ em ở độ tuổi 11 tuổi còn lại đang học các lớp tiểu học; 100% người khuyết tật có khả năng học tập được tiếp cận giáo dục; 100% phường, xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3; 100% quận, huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3.

Đối với phổ cập giáo dục trung học cơ sở, đến năm 2030, 98,5% số thanh niên, thiếu niên độ tuổi từ 15 đến 18 tuổi có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở; 97% số thanh niên, thiếu niên trong độ tuổi 15 đến 18 tuổi đang học chương trình giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp; 100% người khuyết tật có khả năng học tập được tiếp cận giáo dục; phấn đấu có 100% phường, xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 3; 100% quận, huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 3.

Đối với xóa mù chữ, phấn đấu đến năm 2030, 99,9% người trong độ tuổi từ 15 đến 35 tuổi biết chữ giai đoạn 2; 99,9% người trong độ tuổi từ 15 đến 60 tuổi biết chữ giai đoạn 1 và 99,6% người biết chữ giai đoạn 2; 100% người khuyết tật có khả năng học tập được tiếp cận giáo dục; 100% phường, xã duy trì chuẩn xóa mù chữ mức độ 2; 100% quận, huyện duy trì chuẩn xóa mù chữ mức độ 2.

Đối với phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông, đến năm 2030, phấn đấu 100% trường trung học cơ sở và trung học phổ thông có chương trình giáo dục hướng nghiệp gắn với sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của địa phương; 100% trường trung học cơ sở và trung học phố thông có giáo viên kiêm nhiệm làm nhiệm vụ tư vấn hướng nghiệp đáp ứng yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ; ít nhất 40% học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở tiếp tục học tập tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp; ít nhất 45% học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông tiếp tục học tập tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình độ cao đẳng.

Để đạt được mục tiêu trên, nhiều giải pháp được đặt ra như đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về công tác phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc, xóa mù chữ cho người lớn và phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông; nâng cao vai trò, trách nhiệm quản lý nhà nước, bảo đảm tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với công tác phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc, xóa mù chữ cho người lớn và phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông.

Bên cạnh đó, đổi mới căn bản, toàn diện nội dung, chương trình, phương thức đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục nghề nghiệp theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá, dân chủ hoá, tiếp cận dần chuẩn các nước tiên tiến. Nghiên cứu xây dựng, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện các chính sách để nâng cao chất lượng công tác phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc, xóa mù chữ cho người lớn và phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông. Huy động các nguồn lực gắn với đẩy mạnh xã hội hóa để hoàn thành các mục tiêu về phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc, xóa mù chữ cho người lớn và phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông.

Thành ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyên sâu rộng nội dung Chỉ thị số 29-CT/TW và Kế hoạch này đến cán bộ, đảng viên và nhân dân; đồng thời, xây dựng chương trình, kế hoạch để triển khai đạt hiệu quả, phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tiễn của cơ quan, địa phương, đơn vị mình.

Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố có trách nhiệm chỉ đạo UBND thành phố xây dựng Kế hoạch cụ thể hóa việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 29- CT/TW và Kế hoạch này; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện; định kỳ, phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy sơ kết, tổng kết và báo cáo kết quả thực hiện cho Ban Thường vụ Thành ủy.

Thành ủy cũng yêu cầu các đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội thành phố, Ban Thường vụ Thành Đoàn chỉ đạo công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW và Kế hoạch này; đồng thời tăng cường công tác giám sát việc triển khai thực hiện.

Ban Tuyên giáo Thành ủy có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tin, truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền; đồng thời, có trách nhiệm giúp Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 29- CT/TW và Kế hoạch này; định kỳ, sơ kết, tổng kết và báo cáo kết quả thực hiện cho Ban Thường vụ Thành ủy.

THÁI BÌNH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác