Dự án: Đầu tư mở rộng các tuyến đường có mặt cắt lòng đường 3,5m - 4,0m thành 5,5m trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn
Đăng ngày 05-08-2022 14:48, Lượt xem: 151

Tên dự án: Đầu tư mở rộng các tuyến đường có mặt cắt lòng đường 3,5m - 4,0m thành 5,5m trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn (giai đoạn 1 - phần đầu tư thí điểm)

Người quyết định đầu tư: Chủ tịch UBND thành phố

Chủ đầu tư kiêm quản lý dự án: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố

Mục tiêu đầu tư: Đầu tư mở rộng các tuyến đường có mặt cắt òng đường 3,5m - 4,0m thành 5,5m trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn (giai đoạn 1 - phần đầu tư thí điểm) nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân, hoàn thiện cơ sở hạ tầng khu vực, đảm bảo tiếp cận của các phương tiện phòng, cháy chữa cháy khi có sự cố xảy ra.

Tổng mức đầu tư dự án: 18.479.908.806 (Mười tám tỷ, bốn trăm bảy mươi chín triệu, chín trăm lẻ tám ngàn, tám trăm lẻ sáu đồng)

Hình thức tổ chức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án

Địa điểm xây dựng: Phường Mỹ An và phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn

Tổng diện tích đất quy hoạch: 13.755m2

Loại dự án và cấp công trình: Dự án nhóm C, công trình hạ tầng kĩ thuật, cấp IV

Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách thành phố

Thời gian, tiến độ thực hiện dự án: Năm 2021 -2023

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT