Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2022 của thành phố Đà Nẵng
Đăng ngày 02-03-2022 21:17, Lượt xem: 1792

Ngày 1-3, UBND thành phố ban hành Quyết định số 593/QĐ-UBND về Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2022 của thành phố Đà Nẵng.

Dự kiến Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2022 gồm các nội dung: Nghiên cứu đánh giá tiềm năng thị trường, xu hướng và đối tác đầu tư; Xây dựng hình ảnh, tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về môi trường, chính sách, tiềm năng, cơ hội và kết nối đầu tư; Hỗ trợ, hướng dẫn, tạo thuận lợi cho hoạt động đầu tư; Xây dựng hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư; Xây dựng danh mục dự án thu hút đầu tư; Xây dựng các ấn phẩm, tài liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư; Đào tạo, tập huấn, tăng cường năng lực về xúc tiến đầu tư; Thực hiện các hoạt động hợp tác trong nước và quốc tế về xúc tiến đầu tư.

Định hướng chung của Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2022 là hướng đến triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 20/5/2021 của Chính phủ Về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nâng cao hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài có trọng tâm, trọng điểm, có chọn lọc, ưu tiên thu hút các dự án có công nghệ tiên tiến, công nghệ mới, công nghệ cao, quản trị hiện đại, năng lực đổi mới sáng tạo, kết nối chuỗi cung ứng toàn cầu, có tác động lan toả, kết nối chặt chẽ, hữu cơ với khu vực kinh tế trong nước.

Đồng thời, triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ thành phố Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tập trung thu hút đầu tư để đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, trọng tâm là phát triển mạnh công nghiệp công nghệ cao và công nghệ thông tin, gắn xây dựng đô thị khởi nghiệp sáng tạo, thành phố thông minh, tạo nền tảng thúc đẩy phát triển các ngành, lĩnh vực mới, nhất là kinh tế số, xã hội số và chính quyền số.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội địa phương sau dịch bệnh COVID-19 như: Chuyển đổi, đẩy mạnh hình thức quảng bá thu hút đầu tư từ trực tiếp sang trực tuyến; tiếp tục đẩy mạnh thu hút làn sóng đầu tư từ các thị trường đầu tư truyền thống và tiềm năng như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Hoa Kỳ...; có giải pháp hỗ trợ các doanh nghiệp bị đứt gãy chuỗi cung ứng đầu vào và lao động; đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, vừa kích thích tổng cầu trong ngắn hạn, vừa tạo ra năng lực cho nền kinh tế nhằm tăng trưởng trong dài hạn sau thời gian trì trệ bởi COVID-19; thu hút các nhà đầu tư vào các lĩnh vực quan trọng, hỗ trợ thành phố Đà Nẵng xây dựng một nền kinh tế có tính thích nghi cao, có sức chống chịu tốt trong một thế giới diễn biến phức tạp, khó lường.

Triển khai các hoạt động xúc tiến đầu tư theo định hướng của Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2014 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030, Kế hoạch số 2905/KH-UBND ngày 05/5/2020 của UBND thành phố về việc thực hiện Chương trình số 40-CTr/TU ngày 31/01/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy về triển khai thực hiện Chuyên đề “Đổi mới mô hình tăng trưởng, phát huy các động lực mới; đẩy mạnh thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư, ưu tiên những nhà đầu tư chiến lược, trọng điểm”. Trong đó, trợ tích cực tìm kiếm các dự án tiềm năng để làm cơ sở cho hoạt động xúc tiến và hỗ đầu tư, cấp phép đầu tư trong những năm tiếp theo.

Tập trung kêu gọi đầu tư trong các lĩnh vực phục vụ công tác xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước và Đông Nam Á, tiến tới mục tiêu thành phố biển đáng sống đạt đẳng cấp khu vực Châu Á theo Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/01/2018 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045. Ưu tiên thu hút vốn FDI vào các ngành nghề đón đầu cách mạng công nghiệp 4.0 như: công nghiệp ICT, kỹ thuật số, kỹ thuật nano, công nghiệp sinh học, vật liệu mới, các ngành công nghiệp công nghệ cao và công nghiệp phụ trợ... Ưu tiên xúc tiến đầu tư vào sản xuất nông nghiệp theo hướng hiệu quả cao, ứng dụng công nghệ, phát triển bền vững. Thu hút đầu tư vào các ngành dịch vụ chất lượng cao, góp phần đẩy nhanh tốc độ tái cơ cấu và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xây dựng Đà Nẵng trở thành thành phố môi trường

Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2022 được thực hiện với 7 mục tiêu: (1) Triển khai hiệu quả chủ đề năm 2022 "Năm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và phục hồi , phát triển kinh tế - xã hội”; vừa phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh COVID-19, vừa đẩy mạnh thu hút đầu tư, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, sớm phục hồi tăng trưởng kinh tế; đẩy nhanh tiến độ các công trình động lực, trọng điểm, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công; đảm bảo an ninh trật tự và đời sống nhân dân; (2) Xây dựng môi trường đầu tư có tính cạnh tranh cao, tận dụng và phát huy tối đa tiềm lực của thành phố trên nhiều phương diện như cơ sở hạ tầng, chính sách, tài nguyên thiên nhiên, nguồn nhân lực... để thu hút nhà đầu tư. Chú trọng các thị trường đầu tư truyền thống, đã thiết lập mối quan hệ, đi đôi với việc tìm hiểu, chào đón các thị trường đầu tư tiềm năng mới; (3) Tập trung nguồn lực thu hút đầu tư để góp phần phục hồi nền kinh tế của thành phố sau COVID-19, góp phần thúc đẩy tình hình sản xuất kinh doanh, hoàn thành các chỉ tiêu về mức tăng trưởng kinh tế, giá trị sản xuất, kim ngạch xuất khẩu, thu ngân sách, giải quyết lao động, việc làm; (4) Tập trung đáp ứng các nhu cầu của các nhà đầu tư về cơ chế, hạ tầng, nhân lực;

(5) Không ngừng đổi mới, đa dạng hóa cách thức tổ chức các hoạt động xúc tiến và hỗ trợ đầu tư để đạt kết quả cao, trọng tâm, trọng điểm và tránh lãng phí như tăng cường các hoạt động xúc tiến đầu tư theo hình thức trực tuyến, tận dụng các quan hệ hợp tác quốc tế đã được thiết lập; (6) Tiếp tục nghiên cứu, đẩy mạnh liên kết kinh tế vùng, đặc biệt là lĩnh vực công nghệ cao. Trong đó, chú trọng phát triển Khu Công nghệ cao Đà Nẵng đồng bộ với Khu công nghệ cao Hòa Lạc (Hà Nội) và Khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh, trở thành hạt nhân phát triển kinh tế - xã hội của khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Phát triển Khu Công nghệ thông tin tập trung (giai đoạn 1) và các khu công viên phần mềm; (7) Đảm bảo các hoạt động thu hút đầu tư sẽ đem lại kết quả phát triển kinh tế bền vững trong mối tương quan với xã hội và môi trường, gắn thu hút đầu tư với đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Kinh phí thực hiện Chương trình Xúc tiến đầu tư năm 2022 được phân bổ từ ngân sách nhà nước (trong dự toán được cấp có thẩm quyền giao năm 2022 cho các đơn vị xúc tiến đầu tư) và huy động thêm kinh phí từ nguồn đóng góp, tài trợ của các tổ chức, hiệp hội, doanh nghiệp và nhà đầu tư theo quy định của pháp luật.

Để tổ chức thực hiện Chương trình, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ là cơ quan đầu mối giúp UBND thành phố trong công tác quản lý nhà nước về hoạt động xúc tiến đầu tư trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc triển khai Chương trình Xúc tiến đầu tư của thành phố.

Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư là đơn vị đầu mối tổ chức thực hiện Chương trình Xúc tiến đầu tư thành phố năm 2022 sau khi được UBND thành phố phê duyệt, có nhiệm vụ: Tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư theo Chương trình Xúc tiến đầu tư được UBND thành phố phê duyệt; chủ động tìm kiếm và triển khai thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư bằng nguồn kinh phí ngoài ngân sách nhà nước; Tổng hợp báo cáo UBND thành phố định kỳ 6 tháng và hàng năm về việc triển khai Chương trình Xúc tiến đầu tư của thành phố; Thực hiện chế độ báo cáo về xúc tiến đầu tư tại Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư; Triển khai và đề xuất UBND thành phố điều chỉnh, sửa đổi, giải quyết vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện; Thực hiện quyết toán kinh phí tổ chức hoạt động xúc tiến đầu tư theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Sở Tài chính thẩm định và tham mưu UBND thành phố bố trí, phê duyệt bổ sung kinh phí (nếu cần) và quyết toán kinh phí thực hiện Chương trình Xúc tiến đầu tư năm 2022 của thành phố.

Sở Ngoại vụ phối hợp với Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư và các đơn vị liên quan thực hiện Chương trình Xúc tiến đầu tư năm 2022, kết hợp hoạt động xúc tiến đầu tư trong công tác đối ngoại; hỗ trợ các hoạt động xúc tiến đầu tư ở nước ngoài đã được phê duyệt; Thực hiện quyết toán kinh phí tổ chức hoạt động xúc tiến đầu tư theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp, Sở Công Thương, Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các Sở, ban ngành có liên quan tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư theo Chương trình Xúc tiến đầu tư được phê duyệt; chủ động tìm kiếm và triển khai thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư bằng nguồn kinh phí ngoài ngân sách nhà nước; Thực hiện quyết toán kinh phí tổ chức hoạt động xúc tiến đầu tư theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. hành

THANH NGUYÊN

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác