Dự án: Bảo tồn, tu bổ, phục hồi di tích Lăng Ông, Miếu Âm Linh, và Giếng Lăng
Đăng ngày 17-12-2021 16:14, Lượt xem: 104

Tên dự án: Bảo tồn, tu bổ, phục hồi di tích Lăng Ông, Miếu Âm Linh, và Giếng Lăng

Cấp quyết định chủ trương đầu tư: UBND thành phố

Cấp quyết định đầu tư: Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ đầu tư, quản lý dự án: Sở Văn hóa và Thể thao

Mục tiêu đầu tư: Đầu tư bảo tồn, tu bổ, phục hồi di tích Lăng Ông, Miếu Âm Linh, và Giếng Lăng nhằm chống xuống cấp, hư hỏng; đồng thời góp phần phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử di tích.

Tổng mức đầu tư dự án: 9.591.686.000 đồng (Chín tỷ, năm trăm chín mươi mốt triệu, sám trăm tám mươi nghìn đòng)

Hình thức đầu tư: Đầu tư xây dựng mới kết hợp với tu bổ, phục hồi và tôn tạo

Địa điểm xây dựng: Phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu

Loại dự án và cấp công trình: Dự án nhóm C thuộc lĩnh vực Văn hóa, công trình dân dụng cấp III

Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách thành phố

Thời gian, tiến độ thực hiện dự án: Năm 2020 -2022

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác