UBND Quận Liên Chiểu

Địa chỉ:  168 Nguyễn Sinh Sắc - Quận Liên Chiểu - Tp Đà Nẵng
Điện thoại:  (0236) 3.731.104

Website:  http://www.lienchieu.danang.gov.vn
Email: bbtlienchieu@danang.gov.vn

Lãnh đạo UBND Quận:

1. Ông: Hoàng Thanh Hòa - Chủ tịch UBND quận

ĐTCQ: 0236 3.765.959

DĐ: 0914.242.433

Email: hoaht1@danang.gov.vn

2. Ông: Nguyễn Nhường - Phó Chủ tịch UBND quận

ĐTCQ: 0236 3.621.997

DĐ: 0905.126.472

Email: nhuongn1@danang.gov.vn

3. Ông: Trần Công Nguyên - Phó Chủ tịch UBND quận

ĐTCQ: 0236 3.

DĐ: 0905.537.609

Email: nguyentc1@danang.gov.vn

4. Ông: Huỳnh Anh Vũ - Phó Chủ tịch UBND quận

ĐTCQ: 0236 3.

DĐ: 0905.234.569

Email: vuha@danang.gov.vn

Các phòng ban chuyên môn

Tt

Phòng, ban

Điện thoại

1

Văn phòng UBND quận

0236. 3841012

2

Phòng Tài chính - Kế hoạch

0236. 3841585

3

Phòng Kinh tế

0236. 3765799

4

Phòng Quản lý đô thị

0236. 3845196

5

Phòng Nội vụ

0236. 3841586

6

Phòng Lao động - TB và XH

0236. 3845194

7

Phòng Văn hóa - Thông tin

0236. 3730831

8

Phòng Tư pháp

0236. 3841587

9

Thanh tra quận

0236. 3841588

10

Phòng Tài nguyên và Môi trường

0236. 3736717

11

Phòng Giáo dục và Đào tạo

0236. 3767279

12

Phòng Y tế

0236. 3841672

Các phường trực thuộc

Tt

UBND phường

Điện thoai

Email

1

Phường Hoà Minh

0236. 3842265

hmlc@danang.gov.vn

2

Phường Hòa Khánh Nam

0236. 3842125

hknlc@danang.gov.vn

3

Phường Hoà Khánh Bắc

0236. 3738059

hkblc@danang.gov.vn

4

Phường Hoà Hiệp Nam

0236. 3842119

hhnlc@danang.gov.vn

5

Phường Hoà Hiệp Bắc

0236. 3774055

hhblc@danang.gov.vn

 

Các đơn vị sự nghiệp

1. Đài truyền thanh

Địa chỉ:  91 Ngô Thì Nhậm

Điện thoại: 3.845.128

Website:                             Email: dttlc@danang.gov.vn

2. Đội Quy tắc Đô thị

Địa chỉ:  91 Ngô Thì Nhậm

Điện thoại:0236. 3730.044

Website:                             Email:  qtdtlc@danang.gov.vn

3. Trung tâm DS-KHHGĐ

Địa chỉ: Đường Lạc Long Quân

Điện thoại: 0236. 3735546

Website:                             Email: dsgdlc@danang.gov.vn

4. Ban Quản lý các DA ĐT&XD

Địa chỉ: 91 Ngô Thì Nhậm, Quận Liên Chiểu

Điện thoại:  0236. 3768024

Website:                             Email: bqldalc@danang.gov.vn

5. Ban Quản lý các chợ

Địa chỉ: Đường Nguyễn Cảnh Chân

Điện thoại:  0236. 3734.482

Website:                             Email: bqldalc@danang.gov.vn

6. Trung tâm Văn hóa thể thao

 Địa chỉ: 91 Ngô Thì Nhậm, Quận Liên Chiểu

 Điện thoại:

 Website:                           Email: ttvhttlc@danang.gov.vn

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT