Đẩy mạnh truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật
Đăng ngày 03-08-2022 13:58

UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch số 139/KH-UBND ngày 25-7-2022 triển khai thực hiện Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 - 2027” trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, nhằm tăng cường công tác truyền thông, lấy ý kiến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản.

Kế hoạch nhằm tổ chức truyền thông các chính sách có tác động lớn đến xã hội, nhất là những vấn đề khó, nhạy cảm, có ý kiến khác nhau trong quá trình đề xuất chính sách và xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thông qua các kênh thông tin, báo chí rộng rãi, tương tác đa chiều giữa người dân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố với cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật. Tạo sự đồng thuận trong xã hội đối với những chính sách, quy định pháp luật cần phải được ban hành hoặc điều chỉnh để đáp ứng đầy đủ, kịp thời và thực chất theo yêu cầu của thực tiễn cuộc sống; góp phần nâng cao chất lượng chính sách, thể chế, tính khả thi của văn bản quy phạm pháp luật cũng như ý thức tôn trọng, tuân theo pháp luật của người dân, doanh nghiệp, đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh của địa phương.

Theo đó, Kế hoạch đặt mục tiêu trong năm 2022, 70% chính sách có tác động lớn đến xã hội được cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật tổ chức truyền thông từ khi lấy ý kiến đối với đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đến khi thông qua, ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Từ năm 2023, phấn đấu 100% chính sách có tác động lớn đến xã hội được cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật tổ chức truyền thông từ khi lấy ý kiến đối với đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đến khi thông qua, ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

Thực hiện truyền thông đối với các chính sách có đủ các tiêu chí sau: là các chính sách được ban hành trong các văn bản quy phạm pháp luật mà Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định phải lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trước khi tiến hành soạn thảo, trừ các nội dung thuộc bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật; tác động trực tiếp làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ của người dân, tổ chức, doanh nghiệp; được xác định là những vấn đề khó, nhạy cảm, dư luận xã hội quan tâm hoặc có nhiều ý kiến khác nhau về nội dung dự thảo chính sách; chính sách có tác động trên phạm vi toàn thành phố.

Cơ quan chù trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật, căn cứ vào dự thảo chính sách chủ động phối hợp với các cơ quan thông tin, báo chí và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện truyền thông dự thảo chính sách. Hoạt động này nhằm cung cấp thông tin rộng rãi về nội dung của dự thảo chính sách bằng các hình thức phù hợp, đúng quy định pháp luật đến đối tượng chịu sự tác động và toàn xã hội trên cơ sở tương tác, thông tin đa chiều; công khai, minh bạch nội dung tiếp thu, giải trình, dự kiến sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện chính sách, thể chế bảo đảm bám sát mục tiêu của Đề án.

Thời điểm truyền thông dự thảo chính sách được thực hiện ngay từ khi cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật lấy ý kiến đối với đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Ngoài các dự thảo chính sách được quy định như trên, các cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật căn cứ nội dung dự thảo chính sách hoặc dự thảo quy định, yêu cầu và điều kiện thực tiễn, chủ động thực hiện việc truyền thông các chính sách do cơ quan mình tham mưu xây dựng hoặc trực tiếp ban hành.

UBND thành phố giao Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố chủ trì chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi việc tổ chức triển khai hoạt động truyền thông dự thảo chính sách theo Kế hoạch này. Đồng thời, giao Sở Tư pháp chủ trì, theo dõi, đôn đốc, sơ kết, tổng kết việc triển khai thực hiện Kế hoạch; phát hiện, nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả; đề xuất cấp có thẩm quyền khen thưởng kịp thời các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện Đề án theo quy định. Sở Tư pháp có trách nhiệm tổng hợp khó khăn, vướng mắc và các phản ánh, kiến nghị kịp thời báo cáo, đề xuất UBND thành phố xem xét, chỉ đạo. Định kỳ hàng năm, tổng hợp tình hình, báo cáo kết quả thực hiện Đề án theo quy định.

Hàng năm, các sở, ban, ngành chủ động, phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng Kế hoạch tổ chức truyền thông dự thảo chính sách hàng năm; căn cứ vào nội dung, nhiệm vụ và điều kiện thực tiễn để bố trí kinh phí thực hiện truyền thông dự thảo chính sách; tổ chức đánh giá kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch này, gửi Sở Tư pháp tổng hợp báo cáo UBND thành phố, Hội đồng Phối hợp Phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố.

UBND thành phố giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì hướng dẫn cơ quan báo chí và hệ thống thông tin cơ sở trên địa bàn thành phố tuyên truyền nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp các ngành về vị trí, vai trò của công tác truyền thông dự thảo chính sách trên các phương tiện thông tin đại chúng; chủ trì hướng dẫn các sở, ban, ngành địa phương tiếp tục thực hiện đúng quy định về công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí tại Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 9-2-2017 của Chính phủ quy định chi tiết về việc phát ngôn, chế độ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước; nhất là trong việc xử  lý và cung cấp thông tin cho báo chí trong tình huống đột xuất, bất thường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy chỉ đạo công tác tuyên truyền, định hướng cơ quan thông tin, báo chí thực hiện truyền thông chính sách và xử lý các vấn đề phát sinh trong hoạt động này theo quy định.

UBND thành phố đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các tổ chức thành viên của Mặt trận, Hội Luật gia thành phố, Đoàn Luật sư thành phố phối hợp với Sở Tư pháp triển khai thực hiện Kế hoạch này; khuyến khích, huy động cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân nâng cao nhận thức, tiếp nhận thông tin và tích cực tham gia góp ý, phản biện về dự thảo chính sách.

Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng có trách nhiệm tổ chức truyền thông về các dự thảo chính sách theo Kế hoạch này; phối hợp với Sở Tư pháp cơ quan thường trực Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố, cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật và các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng các chuyên mục, chiến dịch truyền thông, đưa tin vào khung giờ thu hút đông đảo khán, thính giả để truyền thông về dự thảo chính sách bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

UBND thành phố cũng giao UBND các quận, huyện tổ chức thực hiện hiệu quả Kế hoạch này, ban hành Kế hoạch để triển khai thực hiện Kế hoạch này trên địa bàn quận, huyện trong tháng 7 năm 2022. Giao Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cùng cấp chủ trì chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức triển khai hoạt động truyền thông chính sách tại địa phương. Định kỳ hàng năm, báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch gửi Sở Tư pháp tổng hợp, báo cáo UBND thành phố, Hội đồng Phối hợp, phổ biến giáo dục pháp luật thành phố theo quy định.

THÁI BÌNH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT