Hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19
Đăng ngày 26-10-2021 12:38

UBND thành phố vừa ban hành Công văn số 6885/UBND-SKHĐT ngày 11-10-2021 yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện và các đơn vị triền khai thực hiện Nghị quyết 105/NQ-CP ngày của Chính phủ, trên tinh thần tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh vừa phòng, chống dịch, vừa duy trì ổn định sản xuất, kinh doanh an toàn, hiệu quả; huy động các nguồn lực xã hội để hỗ trợ thiết thực, hiệu quả, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, đời sống cho người lao động.

Cụ thể, UBND thành phố giao các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện và các đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 9-92021 của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19; kế hoạch triển khai thực hiện của đơn vị gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố; nếu có khó khăn, vướng mắc, báo cáo, đề xuất UBND thành phố xem xét chỉ đạo. Định kỳ 3 tháng/lần, yêu cầu các đơn vị báo cáo việc triển khai thực hiện về UBND thành phố.

Đối với các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND thành phố, các đơn vị có nhiệm vụ nghiên cứu các quy định hiện hành, chủ trương của Trung ương và của thành phố, tham mưu UBND thành phố xem xét xử lý trong tháng 10-2021. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố về kết quả triển khai các nhiệm vụ được giao, đảm bảo tiến độ; xử lý nghiêm theo quy định các trường hợp cán bộ, công chức gây khó khăn, gây nhũng nhiễu doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh.

UBND thành phố yêu cầu các địa phương, đơn vị bố trí đầu mối chuyên trách, chuyên nghiệp để kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng măc, kiến nghị của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong phạm vi ngành, lĩnh vực, địa bàn được giao quản lý hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Đồng thời, bám sát các nhiệm vụ, giải pháp được Chính phủ giao cho các bộ, ngành trung ương thuộc phạm vi lĩnh vực, ngành quản lý để chủ động tham mưu UBND thành phổ kiến nghị với Chính phủ, bộ, ngành trung ương đề xuất các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19 và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ tại địa phương.

UBND thành phố đề nghị Liên đoàn Lao động thành phố, các Hội, Hiệp hội doanh nghiệp trên địa bàn thành phố, Liên minh Hợp tác xã tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò hỗ trợ, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của doanh nghiệp, hợp tác xã thành viên, hộ kinh doanh, người lao động. Chủ động đề xuất, kiến nghị với các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện và thành phố nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh.

Thanh tra thành phố có trách nhiệm nghiên cứu chỉ đạo tạm dừng, giãn, hoãn các cuộc kiểm tra, thanh tra doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh chưa cần thiết đã có trong kế hoạch năm 2021 và tổ chức thực hiện vào thời gian phù hợp sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát.

UBND thành phố giao Sở Kế hoạch và Đầu tư theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và giám sát việc thực hiện Nghị quyết 105/NQ-CP; tổng hợp, báo cáo, đề xuất UBND thành phố xem xét xử lý các vướng mắc trong quá trình thực hiện.

THÁI BÌNH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT