Chương trình Mỗi xã một sản phẩm
Đăng ngày 13-09-2022 10:24, Lượt xem: 95

Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (Chương trình OCOP) là chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội lực và giá trị gia tăng; là giải pháp, nhiệm vụ quan trọng trong việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Trọng tâm của Chương trình OCOP là phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế ở mỗi địa phương theo chuỗi giá trị, do các thành phần kinh tế tư nhân và kinh tế tập thể thực hiện. Nhà nước đóng vai trò kiến tạo, ban hành khung pháp lý và chính sách để thực hiện; định hướng quy hoạch các vùng sản xuất hàng hóa, dịch vụ; quản lý và giám sát tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm; hỗ trợ đào tạo, tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật, ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, tín dụng…nhằm chuẩn hóa, nâng cao chất lượng sản phẩm.

Thực hiện Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 07/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình Mỗi xã một sản phẩm, UBND thành phố đã ban hành Đề án “Mỗi xã một sản phẩm” giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030 tại Quyết định số 2276/QĐ-UBND ngày 23-5-2019.

Đối với thành phố Đà Nẵng, phạm vi thực hiện trên toàn địa bàn thành phố, bao gồm cả các phường thuộc các quận nội thành của thành phố. Qua hơn 2 năm triển khai thực hiện, Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn thành phố đã đạt được kết quả bước đầu, tạo được sự chuyển biến trong việc hoàn thiện sản phẩm đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm theo chuỗi cung cấp sản phẩm an toàn. Đã có 18 sản phẩm được công nhận đạt từ 3 sao trở lên, trong đó có 07 sản phẩm 4 sao, 11 sản phẩm đạt 3 sao, hình thành 02 Điểm trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP tại quận Sơn Trà và huyện Hòa Vang. Các sản phẩm OCOP đã được quan tâm hỗ trợ xúc tiến thương mại, nhãn hiệu, chứng nhận tiêu chuẩn quản lý chất lượng để nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh sản phẩm trên thị trường.

Để tập trung triển khai thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm trong giai đoạn 2021-2025, Cổng Thông tin điện tử thành phố xây dựng chuyên trang nhằm quảng bá, giới thiệu Chương trình OCOP trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác