Thông báo tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2022
Đăng ngày 24-05-2022 16:18

Nhằm mục đích giúp các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2022 (GTCLQG), góp phần quảng bá thương hiệu, sản phẩm, hàng hóa, nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả hoạt động. Với vai trò là thành viên thường trực của Hội đồng đánh giá cấp sơ tuyển, Sở Khoa học và Công nghệ kính đề nghị Quý doanh nghiệp nghiên cứu, tìm hiểu một số thông tin chung về Giải thưởng Chất lượng Quốc gia 2022.

Điều kiện đăng ký tham dự GTCLQG năm 2022:

a) Tổ chức, doanh nghiệp tham dự GTCLQG phải đáp ứng điều kiện: là các tổ chức, doanh nghiệp có tư cách pháp nhân đã hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ liên tục tại Việt Nam và không vi phạm các quy định của pháp luật trong thời gian ít nhất 36 tháng, tính đến thời điểm đăng ký tham dự.

b) Tổ chức, doanh nghiệp đã đạt Giải Vàng Chất lượng Quốc gia sau 02 năm kể từ ngày nhận Giải Vàng Chất lượng Quốc gia mới được tiếp tục tham dự lại GTCLQG.

Hồ sơ tham dự GTCLQG:

a) Đơn đăng ký tham dự Giải thưởng Chất lượng quốc gia theo mẫu kèm theo Công văn này;

b) Báo cáo giới thiệu chung về tổ chức, doanh nghiệp ;

c) Báo cáo tự đánh giá theo 07 tiêu chí của Giải thưởng Chất lượng quốc gia (xem tại Trang thông tin điện tử của Văn phòng Giải thưởng Chất lượng quốc gia: giaithuong.org.vn/tai-lieu);

d) Tài liệu chứng minh về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến bản sao y bản chính (có ký tên và đóng dấu của tổ chức, doanh nghiệp), chứng chỉ hoặc tài liệu liên quan;

đ) Tài liệu chứng minh về sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa chính với các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng (bản sao y bản chính có ký tên và đóng dấu của tổ chức, doanh nghiệp);

e) Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường được phê duyệt và các kết quả quan trắc hằng năm hoặc báo cáo giám sát môi trường định kỳ theo quy định của pháp luật trong 03 năm gần nhất (bản sao y bản chính có ký tên và đóng dấu của tổ chức, doanh nghiệp);

g) Xác nhận kết quả thực hiện nghĩa vụ thuế với Nhà nước và thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động hằng năm trong 03 năm gần nhất (bản sao y bản chính có ký tên và đóng dấu của tổ chức, doanh nghiệp);

h) Bản sao y bản chính (có ký tên và đóng dấu của tổ chức, doanh nghiệp), các tài liệu chứng minh khác về kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của tổ chức, doanh nghiệp trong 03 năm gần nhất (nếu có).

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT