Kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khoá X, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Đăng ngày 22-11-2021 16:41

Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khoá X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 nhằm đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng chính quyền, thực hiện dự toán ngân sách nhà nuớc trên địa bàn năm 2021, giải quyết kiến nghị của cử tri, đề ra phuơng huớng và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2022; cho ý kiến các báo cáo, tờ trình của Thuờng trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các ngành, cơ quan liên quan và một số nội dung quan trọng khác.

Thời gian: Kỳ họp được tổ chức bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến trong 03 ngày, vào các ngày 08, 09 và 10 tháng 12 năm 2021; khai mạc vào lúc 8 giờ 00 ngày 08 tháng 12 năm 2021.

Địa điểm: Điểm cầu chính tại Hội trường Hội đồng nhân dân thành phố, số 42 Bạch Đằng, thành phố Đà Nẵng; Điểm cầu tại UBND các quận, huyện.

Tài liệu kỳ họp được cập nhật trên Trang thông tin điện tử của Hội dồng nhân dân thành phố theo địa chỉ http://hdnd.danang.gov.vn (tại Mục Tài liệu Kỳ họp thứ 4).

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT