Công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Đăng ngày 23-08-2021 15:27

Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng thông báo công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản như sau:

1. Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản đấu giá:

- Tên đơn vị: Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng;

- Địa chỉ: Tầng 15, Trung tâm Hành chính thành phố, số 24 Trần Phú, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

2. Thông tin về khu vực khoáng sản đưa ra đấu giá:

a) Tổng số gồm 02 khu vực đất làm vật liệu san lấp.

b) Thông tin về các khu vực đấu giá như vị trí, ranh giới, diện tích, tài nguyên dự báo, giá khởi điểm được thể hiện ở Phụ lục kèm theo.

Tổng giá khởi điểm (tính theo tiền cấp quyền khai thác khoáng sản) của 02 khu vực đưa ra đấu giá: 3.615.840.000 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ, sáu trăm mười lăm triệu, tám trăm bốn mươi ngàn đồng).

3. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, bao gồm:

Tổ chức đấu giá tài sản phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chí theo quy định tại khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 và các quy định khác do Sở Tài nguyên và Môi trường quy định, cụ thể:

3.1. Cơ sở vật chất: Có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

3.2. Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả.

3.3. Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản: Có tối thiếu 03 đấu giá viên đang hoạt động tại trụ sở. Là Tổ chức đấu giá được thành lập theo đúng quy định của pháp luật, đã đăng ký hoạt động với Sở Tư pháp, có đầy đủ bản sao chứng thực hành nghề đấu giá; Thẻ đấu giá viên; Có tối thiểu 03 hợp đồng bán đấu giá tài sản thành công trong thời hạn 01 năm gần nhất.

3.4. Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá phù hợp với quy định của pháp luật.

3.5. Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp/Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương công bố.

3.6. Có trụ sở chính hoặc chi nhánh đóng ở thành phố Đà Nẵng.

3.7. Có cam kết bảo mật thông tin về cuộc đấu giá và thực hiện đúng trình tự, thủ tục quy định về đấu giá tài sản;

4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

4.1. Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 26/8/2021 đến ngày 06/9/2021 (trong giờ hành chính).

4.2. Hình thức nộp hồ sơ:

- Hồ sơ nộp trực tiếp: Người đến nộp hồ sơ phải mang theo Giấy giới thiệu của tổ chức đơn vị đăng ký tham gia tổ chức đấu giá và chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân.

- Nộp hồ sơ theo đường bưu điện: Hồ sơ gửi theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện trước 16 giờ 30 ngày 06/9/2021.

Lưu ý: Không hoàn trả hồ sơ đối với các hồ sơ không được Sở Tài nguyên và Môi trường lựa chọn.

4.3. Địa điểm nộp hồ sơ: Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng; địa chỉ: Tầng 15, Trung tâm Hành chính thành phố, số 24 Trần Phú, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng; điện thoại: 0236.3810853.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TP

 

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT