Giới thiệu chức danh và chữ ký Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng
Đăng ngày 28-11-2020 08:54

Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng thông báo, giới thiệu chức danh và chữ ký của ông Nguyễn Hà Bắc, Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng (Xem tại file đính kèm).

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT