Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND thành phố: Tích cực tham gia các phong trào thi đua, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan
Đăng ngày 25-07-2020 10:24

Ngày 25-7, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND thành phố tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ I, nhằm tổng kết 5 năm phong trào thi đua yêu nước (2015-2020) và phát động phong trào thi đua giai đoạn 2020-2025. Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND thành phố Đoàn Ngọc Hùng Anh chủ trì hội nghị.

Hội nghị điển hình tiên tiến Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND thành phố lần thứ I

Theo báo cáo, công tác thi đua – khen thưởng giai đoạn 2015-2020 của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND thành phố (Văn phòng) đã có sự đổi mới và chuyển biến tích cực. Trên cơ sở nhiệm vụ được giao hàng năm và các hoạt động phong trào do cấp trên phát động, Văn phòng đã tổ chức phát động thi đua với những nội dung thiết thực trong toàn thể công chức, viên chức, người lao động tại Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan hàng năm; tổ chức ký giao ước thi đua giữa các đơn vị và tổ chức các tập thể, cá nhân đăng ký thi đua hàng năm theo quy định.

Văn phòng chú trọng đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo hướng công khai, minh bạch, chất lượng, hiệu quả, tránh tình trạng khen thưởng tràn lan. Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị thuộc và trực thuộc trong việc phát hiện những điển hình tiên tiến để khen thưởng; quan tâm trong việc khen thưởng những tập thể nhỏ, những công chức, viên chức, người lao động không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý. Các phong trào thi đua được phát động gắn kết chặt chẽ với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị; tạo động lực phát huy tính năng động, sáng tạo của công chức, viên chức, người lao động.

Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND thành phố tặng Giấy khen cho 6 tập thể và 31 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020

Đồng thời, Văn phòng đã thực hiện tốt công tác tham mưu, theo dối, đôn đốc, phối hợp với các sở, ban, ngành và địa phương để tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND thành phố, cũng như thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ thông tin, báo cáo trên các mặt công tác của cơ quan theo quy định. Công chức, viên chức, người lao động của các đơn vị thuộc và trực thuộc đã có nhiều nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tất cả các nhiệm vụ được giao theo chương trình, kế hoạch công tác hàng năm và ý kiến chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực HĐND, lãnh đạo các Ban thuộc HĐND, lãnh đạo UBND thành phố và lãnh đạo Văn phòng.

Trong 5 năm qua, Văn phòng cũng chú trọng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan, gắn trách nhiệm của từng phòng, ban, đơn vị, cá nhân với từng phần mềm ứng dụng chuyên ngành; tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, công dân liên hệ công tác và thực hiện hồ sơ một cửa; tăng cường phát hành văn bản điện tử liên thông của UBND thành phố và Văn phòng. Thường xuyên thực hiện công tác điểm báo hàng ngày phục vụ công tác chỉ đạ, điều hành của lãnh đạo UBND thành phố; triển khai các chuyên đề, chuyên mục thông tin trên Cổng Thông tin điện tử thành phố. Bên cạnh đó,Ccổng Thông tin điện tử thành phố triển khai vận hành Fanpage trên mạng xã hội facebook góp phần đưa các thông tin về chủ trương, chính sách mới của thành phố đến với người dân, doanh nghiệp.

Phát động phong trào thi đua giai đoạn 2020-2025, Chánh Văn phòng Đoàn Ngọc Hùng Anh đề nghị, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng tiếp tục thi đua thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Ban Thuờng vụ Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; thi đua, thực hiện tốt Phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở”. Thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc của cơ quan, soạn thảo, sử dụng, quản lý văn bản và sử dụng mạng xã hội theo chỉ đạo của lãnh đạo Văn phòng.

Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND thành phố Đoàn Ngọc Hùng Anh phát biểu tại Hội nghị

Đồng thời, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, tác phong; nâng cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ. Tham mưu xây dựng, triển khai thực hiện và hoàn thành tốt các chương trình, kế hoạch hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND, Thường trực HĐND, UBND thành phố và các Ban của HĐND thành phố; nhất là hoàn thành xuất sắc 3 nhiệm vụ trọng tâm, chương trình công tác được UBND thành phố giao hàng năm; nhiệm vụ công tác được lãnh đạo Văn phòng giao cho từng phòng, ban, đơn vị và cá nhân với chất lượng, hiệu quả cao nhất.

Bên cạnh đó, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua của cơ quan và các tổ chức đoàn thể; phát huy sáng kiến của mỗi công chức, viên chức, người lao động thông qua việc thường xuyên đổi mới phương thức làm việc, năng động, sáng tạo, có nhiều giải pháp, đề xuất góp phần nâng cao hiệu suất làm việc, chất lượng, hiệu quả công việc, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Thực hiện sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua để phát hiện, bồi dưỡng, tuyên dương, nhân rộng những điển hình, nhân tố mới trong phong trào thi đua yêu nước của Văn phòng; qua đó, việc thực hiện các phong trào thi đua thực sự trở thành động lực để các tập thể, cá nhân trong cơ quan hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

NGÔ HUYỀN

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT