Đăng ký 03 nhiệm vụ trọng tâm năm 2021
Đăng ngày 14-01-2021 08:45

Văn phòng  UBND thành phố Đà Nẵng đăng ký 03 nhiệm vụ trọng tâm cơ quan năm 2021 như sau:

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT