Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 02/2021
Đăng ngày 02-03-2021 09:29

BÁO CÁO MỘT CỬA
Từ ngày 01/02/2021 đến ngày 28/02/2021

STT Nơi gửi Số văn bản Ngày nhận Ngày trả Trích yếu Trạng thái Tình trạng
1 Sở Nội vụ 535/TTr-SNV 24/02/2021 11:10:00 04/03/2021 Khen thưởng theo công trạng, đối ngoại, chuyên đề cho Công an thành phố Đã ban hành Sớm
2 Sở Kế hoạch và Đầu tư 75/BC-SKHĐT 24/02/2021 11:02:00 04/03/2021 Thẩm định và phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu - Khu vực phía Nam Thành Điện Hải - Đã ban hành Sớm
3 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 497/TTr-SLĐTBXH 24/02/2021 08:45:00 08/03/2021 Giải quyết hỗ trợ tiền sử dụng đất cho đối tượng chính sách - UBND cho NGÔ CHÂU Đã ban hành Sớm
4 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 499/TTr-SLĐTBXH 24/02/2021 08:44:00 08/03/2021 Giải quyết hỗ trợ tiền sử dụng đất cho đối tượng chính sách - UBND cho PHẠM THỊ BƯNG Đã ban hành Sớm
5 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 500/TTr-SLĐTBXH 24/02/2021 08:42:00 08/03/2021 Giải quyết hỗ trợ tiền sử dụng đất cho đối tượng chính sách - UBND cho LÊ THỊ ANH Đã ban hành Sớm
6 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 498/TTr-SLĐTBXH 24/02/2021 08:41:00 08/03/2021 Về việc hỗ trợ tiền sử dụng đất đối với người có công cách mạng của ông Trần Thanh Bình Đã ban hành Sớm
7 Sở Nội vụ 507/TTr-SNV 22/02/2021 15:41:00 02/03/2021 Hồ sơ khen thưởng chuyên đề Toàn dân Bảo vệ An ninh Tổ quốc Đã ban hành Sớm
8 Sở Nội vụ 506/TTr-SNV 22/02/2021 15:38:00 02/03/2021 Khen thưởng Giải thưởng Tỏa sáng Blouse trắng năm 2020 - Đã ban hành Sớm
9 Sở Nội vụ 509/TTr-SNV 22/02/2021 14:44:00 02/03/2021 Phê duyệt điều lệ hội cho Hội Nhi khoa thành phố Đà Nẵng Đã ban hành Sớm
10 Sở Ngoại vụ 256/SNG-LS-NVNONN 22/02/2021 10:09:00 01/03/2021 Trình cấp phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế - UBND cho Chi nhánh Công ty TNHH Giáo dục IDP (VN) tại Đà Nẵng Đã ban hành Sớm
11 Sở Nội vụ 494/TTr-SNV 22/02/2021 08:20:00 02/03/2021 Phê duyệt điều lệ Hội Di sản văn hóa thành phố Đà Nẵng Đã ban hành Sớm
12 Sở Ngoại vụ 247/SNG-LS-NVNONN 19/02/2021 08:41:00 26/02/2021 Trình cấp phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế - UBND cho Công ty TNHH Tư vấn giáo dục và dịch thuật Tài Minh Đã ban hành Sớm
13 Sở Văn hóa và Thể thao 75/TTr-SVHTT 19/02/2021 08:27:00 03/03/2021 Chấp thuận địa điểm đăng cai vòng chung kết cuộc thi người đẹp, người mẫu - UBND cho CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG PHÁP LUẬT TV Đã ban hành Sớm
14 Sở Tài chính 49/BC-STC 18/02/2021 13:58:00 05/03/2021 Báo cáo thẩm tra quyết toán: CT, chỉnh trang một số tuyến đường phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2017; XL tuyến đường Lê Đại Hành Đã ban hành Sớm
15 Sở Nội vụ 473/TTr-SNV 18/02/2021 13:57:00 26/02/2021 Khen thưởng theo công trạng, đối ngoại, chuyên đề cho Khối TĐ tổ chức xã hội nghề nghiệp Đã ban hành Sớm
16 Ban Thi đua - Khen thưởng 31/TTr-BTDKT 18/02/2021 13:56:00 24/02/2021 Khen thưởng đột xuất thuộc thẩm quyền của chủ tịch ubnd thành phố đà nẵng - ubnd cho bộ đội biên phòng Đã ban hành Sớm
17 Sở Văn hóa và Thể thao 74/TTr-SVHTT 18/02/2021 09:57:00 02/03/2021 Chấp thuận địa điểm đăng cai vòng chung kết cuộc thi người đẹp, người mẫu - UBND cho CÔNG TY TNHH HÃNG TRUYỀN THÔNG STAR WORLD ENTERTAINMENT Đã ban hành Sớm
18 Sở Nội vụ 472/TTr-SNV 09/02/2021 16:33:00 24/02/2021 Khen thưởng theo công trạng, đối ngoại, chuyên đề cho UBND huyện Hòa Vang Đã ban hành Sớm
19 Sở Nội vụ 470/TTr-SNV 09/02/2021 16:07:00 24/02/2021 Khen thưởng theo công trạng, đối ngoại, chuyên đề cho Ban dân vận Thành ủy Đã ban hành Sớm
20 Sở Nội vụ 469/TTr-SNV 09/02/2021 15:25:00 24/02/2021 Về việc khen thưởng công trạng và thành tích đạt được của các tập thể, cá nhân thuộc Thanh tra thành phố Đã ban hành Sớm
21 Sở Tài chính 46/BC-STC 09/02/2021 10:47:00 24/02/2021 Về dự toán Mua sữa sử dụng cho năm 2021 để thực hiện Đề án Sữa học đường giai đoạn 2018 - 2020 Đã ban hành Đúng
22 Sở Kế hoạch và Đầu tư 65/BCTĐ-SKHĐT 09/02/2021 10:15:00 24/02/2021 Thẩm định và phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu - Trụ sở UBND phuong Phuoc Ninh - 00025/2021/GBN-XDCB Đã ban hành Sớm
23 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 441/SLĐTBXH-NCC 09/02/2021 09:37:00 25/02/2021 Giải quyết Chế độ mai táng phí đối với các đối tượng theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ - UBND cho NGÔ THỊ HƯƠNG Đã ban hành Sớm
24 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 443/TTr-SLĐTBXH 09/02/2021 09:37:00 25/02/2021 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng, Nhà nước theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg, Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ - UBND cho HUỲNH THANH BÌNH Đã ban hành Sớm
25 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 442/TTr-SLĐTBXH 09/02/2021 09:36:00 25/02/2021 Giải quyết Chế độ mai táng phí đối với các đối tượng theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ - UBND cho HỒ VĂN HẢI VÂN Đã ban hành Sớm
26 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 450/TTr-SLĐTBXH 09/02/2021 09:36:00 25/02/2021 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng, Nhà nước theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg, Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ - UBND cho LÊ THỊ CÓ Đã ban hành Sớm
27 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 440/TTr-SLĐTBXH 09/02/2021 09:17:00 25/02/2021 Giải quyết Chế độ mai táng phí đối với các đối tượng theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ - UBND cho Huỳnh Thị Tuy Đã ban hành Sớm
28 Sở Ngoại vụ 218/SNG-LS-NVNONN 08/02/2021 16:41:00 22/02/2021 Trình cấp phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế - UBND cho VVOB Việt Nam Đã ban hành Sớm
29 Sở Tài chính 41/BC-STC 08/02/2021 14:18:00 23/02/2021 Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu Thuê dịch vụ chăm sóc, duy trì thường xuyên cây xanh theo phân cấp trên địa bàn huyện Hòa Vang năm 2021 Đã ban hành Sớm
30 Sở Tài chính 36/BC-STC 08/02/2021 14:17:00 23/02/2021 Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Thuê dịch vụ chăm sóc, duy trì thường xuyên cây xanh theo phân cấp trên địa bàn quận Liên Chiểu năm 2021 Đã ban hành Sớm
31 Sở Kế hoạch và Đầu tư 60/BC-SKHĐT 08/02/2021 14:12:00 23/02/2021 Thẩm định và phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu -  KHDT điều chỉnh Nâng cấp, cải tạo đường DT601 - Đã ban hành Sớm
32 Sở Nội vụ 446/TTr-SNV 08/02/2021 14:08:00 09/03/2021 - Về việc công nhận Quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý Quỹ Xúc tiến phát triển du lịch thành phố Đà Nẵng - Đã ban hành Sớm
33 Sở Giao thông vận tải 489/SGTVT-QLCL 08/02/2021 09:40:00 23/02/2021 V/v kết quả thẩm định thiết kế kỹ thuật điều chỉnh công trình đường 2 tháng 9, đường Duy Tân, đường phía sau trung tâm Hội nghị tiệc cưới và đường Nguyễn Sơn Trà nối dài, dự án Cải tạo cụm nút giao thông phía Tây cầu Trần Thị Lý Đã ban hành Đúng
34 Sở Tài chính 40/BC-STC 08/02/2021 08:20:00 02/03/2021 Thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành - ubnd cho Ban QLDA ĐTXD hạ tầng và phát triển đô thị Đã ban hành Sớm
35 Sở Nội vụ 424/TTr-SNV 05/02/2021 17:00:00 22/02/2021 Khen thưởng theo công trạng, đối ngoại, chuyên đề cho Báo Đà Nẵng Đã ban hành Sớm
36 Sở Nội vụ 414/TTr-SNV 05/02/2021 16:59:00 22/02/2021 Khen thưởng theo công trạng, đối ngoại, chuyên đề cho Liên hiệp các Hội VHNT Đã ban hành Sớm
37 Sở Nội vụ 423/TTr-SNV 05/02/2021 16:58:00 22/02/2021 Khen thưởng theo công trạng, đối ngoại, chuyên đề cho Bộ chỉ huy quân sự Đã ban hành Sớm
38 Sở Nội vụ 425/TTr-SNV 05/02/2021 16:57:00 22/02/2021 Khen thưởng theo công trạng, đối ngoại, chuyên đề cho Sở lao động TB và XH Đã ban hành Sớm
39 Sở Nội vụ 415/TTr-SNV 05/02/2021 16:55:00 22/02/2021 Khen thưởng theo công trạng, đối ngoại, chuyên đề cho Liên hiệp các Hội VHNT Đã ban hành Sớm
40 Sở Kế hoạch và Đầu tư 336/SKHĐT-KTĐN 05/02/2021 16:49:00 22/02/2021 Thẩm định các khoản viện trợ phi chính phủ nước ngoài - UBND cho Hội Liên hiệp Phụ nữ Tp Đà Nẵng Đã ban hành Sớm
41 Sở Kế hoạch và Đầu tư 335/SKHĐT-KTĐN 05/02/2021 16:47:00 22/02/2021 - V/v điều chỉnh dự án Xây dựng bếp ăn học đường tại điểm Trường Thạch Nham Đông, Trường Mầm non Hòa Nhơn do Tổng lãnh sự quán Đức tại thành phố Hồ Chí Minh tài trợ - 00002/2021/GBN-TCPCP Đã ban hành Sớm
42 Sở Tài chính 38/BC-STC 05/02/2021 15:45:00 01/03/2021 Báo cáo thẩm tra quyết toán: HTKT Khu TĐC Tân Trà; Tuyến ống cấp nước Nhà liền kề Đã ban hành Sớm
43 Sở Kế hoạch và Đầu tư 57/BC-SKHĐT 05/02/2021 15:43:00 22/02/2021 Thẩm định và phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án xây dựng khối lớp học phía Tây trường THCS Tây Sơn - Đã ban hành Sớm
44 Sở Xây dựng 501/SXD-QLHDXD 05/02/2021 15:01:00 24/02/2021 V/v thông báo kết quả thẩm định thiết kế và dự toán điều chỉnh bổ sung công trình: Xây dựng tuyến cống thu gom nước thải thủy sản đường Phạm Văn Xảo, khu công nghiệp thủy sản Thọ Quang (thuộc gói thầu 1.7) - Dự án Phát triển bền vững TP Đà Nẵng - Đã ban hành Đúng
45 Sở Xây dựng 901/SXD-QLHDXD 05/02/2021 11:11:00 24/02/2021 V/v thông báo kết quả thẩm định thiết kế công trình Hệ thống thoát nước mưa và thu gom nước thải, hạng mục Tuyến cống chuyển tải D2400 - Đã ban hành Sớm
46 Sở Tài chính 37/BC-STC 05/02/2021 11:07:00 24/02/2021 Về việc Thuê dịch vụ duy tu, bảo dưỡng cây xanh cảnh quan tuyến đường ven biển Hoàng Sa - Võ Nguyên Giáp - Trường Sa năm 2021ch Đã ban hành Đúng
47 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 406/TTr-SLĐTBXH 05/02/2021 10:32:00 24/02/2021 V/v giải quyết trợ cấp khó khăn đột xuất đối với đối tượng người có công với cách mạng (18 trường hợp) Đã ban hành Sớm
48 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 407/TTr-SLĐTBXH 05/02/2021 10:31:00 19/02/2021 Giải quyết trợ cấp thường xuyên đối với người có công với cách mạng mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn - UBND cho KIỀU NHÂN Đã ban hành Sớm
49 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 397/TTr-SLĐTBXH 05/02/2021 09:18:00 24/02/2021 Giải quyết hỗ trợ tiền sử dụng đất cho đối tượng chính sách - UBND cho HÀ THỊ ẨM Đã ban hành Sớm
50 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 396/TTr-SLĐTBXH 05/02/2021 09:15:00 24/02/2021 Giải quyết hỗ trợ tiền sử dụng đất cho đối tượng chính sách - UBND cho HÀ THỊ NGÒ Đã ban hành Sớm
51 Sở Ngoại vụ 213/SNG-LS-NVNONN 05/02/2021 08:29:00 19/02/2021 Trình cấp phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế - UBND cho VVOB Việt Nam Đã ban hành Sớm
52 Sở Nội vụ 404/TTr-SNV 04/02/2021 16:10:00 19/02/2021 Khen thưởng theo công trạng, đối ngoại, chuyên đề cho Trần Thị Lê Quyên Đã ban hành Sớm
53 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 359/TTr-SLĐTBXH 04/02/2021 15:39:00 17/02/2021 Tờ tình UBND về phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ Cty long thành Tú (tháng 5) Đã ban hành Sớm
54 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 357/TTr-SLĐTBXH 04/02/2021 15:38:00 17/02/2021 Tờ tình UBND về phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ Cty long thành Tú (tháng 4) Đã ban hành Sớm
55 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 358/TTr-SLĐTBXH 04/02/2021 15:36:00 17/02/2021 Tờ tình UBND về phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ Cty long thành Tú (tháng 6) Đã ban hành Sớm
56 Sở Khoa học và Công nghệ 10/TTr-SKHCN 04/02/2021 15:07:00 01/03/2021 Công nhận sáng kiến có tác dụng, ảnh hưởng đối với thành phố Đà Nẵng - UBND cho Sở Thông tin và Truyền thông Đã ban hành Sớm
57 Sở Khoa học và Công nghệ 10/TTr-SKHCN 04/02/2021 15:06:00 01/03/2021 Công nhận sáng kiến có tác dụng, ảnh hưởng đối với thành phố Đà Nẵng - UBND cho PHẠM THỊ TÚ OANH Đã ban hành Sớm
58 Sở Khoa học và Công nghệ 10/TTr-SKHCN 04/02/2021 15:06:00 01/03/2021 Công nhận sáng kiến có tác dụng, ảnh hưởng đối với thành phố Đà Nẵng - UBND cho Lê Thị Thục Đã ban hành Sớm
59 Sở Khoa học và Công nghệ 10/TTr-SKHCN 04/02/2021 15:05:00 01/03/2021 Công nhận sáng kiến có tác dụng, ảnh hưởng đối với thành phố Đà Nẵng - UBND cho Sở Thông tin và Truyền thông Đã ban hành Sớm
60 Sở Khoa học và Công nghệ 10/TTr-SKHCN 04/02/2021 15:04:00 01/03/2021 Công nhận sáng kiến có tác dụng, ảnh hưởng đối với thành phố Đà Nẵng - UBND cho Sở Nội vụ Đã ban hành Sớm
61 Sở Khoa học và Công nghệ 10/TTr-SKHCN 04/02/2021 15:04:00 01/03/2021 Công nhận sáng kiến có tác dụng, ảnh hưởng đối với thành phố Đà Nẵng - UBND cho Hoàng Văn Phước Đã ban hành Sớm
62 Sở Khoa học và Công nghệ 10/TTr-SKHCN 04/02/2021 15:03:00 01/03/2021 Công nhận sáng kiến có tác dụng, ảnh hưởng đối với thành phố Đà Nẵng - UBND cho Sở Thông tin và Truyền thông Đã ban hành Sớm
63 Sở Khoa học và Công nghệ 10/TTr-SKHCN 04/02/2021 15:03:00 01/03/2021 Công nhận sáng kiến có tác dụng, ảnh hưởng đối với thành phố Đà Nẵng - UBND cho Trần Đức Anh Đã ban hành Sớm
64 Sở Khoa học và Công nghệ 10/TTr-SKHCN 04/02/2021 15:02:00 01/03/2021 Công nhận sáng kiến có tác dụng, ảnh hưởng đối với thành phố Đà Nẵng - UBND cho Trung tâm Tư vấn kỹ thuật xây dựng thành phố Đà Nẵng Đã ban hành Sớm
65 Sở Kế hoạch và Đầu tư 55/BC-SKHĐT 04/02/2021 14:48:00 19/02/2021 BCTĐ Kế hoạch lựa chọn nhà thầu CT Cải tạo, nâng cấp đường Lưu Quang Vũ (HM: điện chiếu sáng, cây xanh, hố ga và ống luồn cáp thông tin) - Đã ban hành Sớm
66 Sở Kế hoạch và Đầu tư 54/BC-SKHĐT 04/02/2021 14:47:00 19/02/2021 -V/v KHDT bổ sung Tuyến đường vành đai phía Tây - Giai đoạn 1 - Đã ban hành Sớm
67 Sở Kế hoạch và Đầu tư 53/BC-SKHĐT 04/02/2021 14:46:00 19/02/2021 BCTĐ Kế hoạch lựa chọn nhà thầu DA Khu Công nghệ cao ĐN - HM: Trạm biến áp T7 cấp nguồn điện cho hệ thống điện chiếu sáng các tuyến đường thuộc giai đoạn 3 Đã ban hành Sớm
68 Sở Nội vụ 403/TTr-SNV 04/02/2021 10:53:00 19/02/2021 Khen thưởng theo công trạng, đối ngoại, chuyên đề cho Hội liên hiện phụ nữ thành phố Đà Nẵng Đã ban hành Sớm
69 Sở Nội vụ 384/TTr-SNV 03/02/2021 15:55:00 18/02/2021 Khen thưởng theo công trạng, đối ngoại, chuyên đề cho Đài Khen thưởng theo công trạng, đối ngoại, chuyên đề cho Đài PTTH- Đã ban hành Sớm
70 Sở Xây dựng 786/SXD-QLHDXD 03/02/2021 15:54:00 22/02/2021 V/v thông báo kết quả thẩm định dự án đầu tư xây dựng điều chỉnh công trình Nhà ở công nhân khu công nghiệp Hòa Cầm (giai đoạn 1) - Đã ban hành Sớm
71 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 297/TTr-SLĐTBXH 03/02/2021 10:37:00 22/02/2021 Giải quyết hỗ trợ tiền sử dụng đất cho đối tượng chính sách - UBND cho ĐẶNG THỊ KIM CÚC Đã ban hành Sớm
72 Sở Kế hoạch và Đầu tư 290/SKHĐT-KTĐN 03/02/2021 10:36:00 18/02/2021 V/v Chương trình giúp đỡ trẻ em khó khăn AOGWR Đã ban hành Sớm
73 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 355/TTr-SLĐTBXH 03/02/2021 10:27:00 22/02/2021 Giải quyết trợ cấp khó khăn đột xuất đối với đối tượng người có công với cách mạng - UBND cho ĐẶNG THỊ CẢ- LÊ THỊ CHƯỚC Đã ban hành Sớm
74 Sở Tài chính 29/BC-STC 02/02/2021 08:35:00 24/02/2021 V/v phê duyệt Báo cáo thẩm tra quyết toán dự án: Nâng cấp, mở rộng đường ĐH8 (từ QL14B đi hồ Đồng Nghệ); Lệ phí lập QĐ thu hồi đất Đã ban hành Sớm
75 Sở Tài chính 30/BC-STC 02/02/2021 08:15:00 10/02/2021 Về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Thuê dịch vụ thoát nước theo phân cấp trên địa bàn quận Sơn Trà năm 2021 Đã ban hành Sớm
76 Sở Nội vụ 375/TTr-SNV 01/02/2021 16:38:00 09/02/2021 Phê duyệt điều lệ hội cho Hiệp hội Vận tải hàng hoá đường bộ Đà Nẵng Đã ban hành Sớm
77 Sở Khoa học và Công nghệ 08/TTr-SKHCN 01/02/2021 10:24:00 17/02/2021 Công nhận sáng kiến có tác dụng, ảnh hưởng đối với thành phố Đà Nẵng - UBND cho PHẠM TẤN NGỌC THỤY Đã ban hành Sớm
78 Sở Khoa học và Công nghệ 08/TTr-SKHCN 01/02/2021 10:23:00 17/02/2021 Công nhận sáng kiến có tác dụng, ảnh hưởng đối với thành phố Đà Nẵng - UBND cho NGUYỄN THỊ DIỄM LỆ Đã ban hành Sớm
79 Sở Khoa học và Công nghệ 08/TTr-SKHCN 01/02/2021 10:16:00 17/02/2021 Công nhận sáng kiến có tác dụng, ảnh hưởng đối với thành phố Đà Nẵng - UBND cho Lê Thị Thùy Dung Đã ban hành Sớm
80 Sở Khoa học và Công nghệ 08/TTr-SKHCN 01/02/2021 10:15:00 17/02/2021 Công nhận sáng kiến có tác dụng, ảnh hưởng đối với thành phố Đà Nẵng - UBND cho Phạm Thị Nga Đã ban hành Sớm
81 Sở Kế hoạch và Đầu tư 263/SKHĐT-KTĐN 01/02/2021 10:14:00 09/02/2021 Thẩm định các khoản viện trợ phi chính phủ nước ngoài - Viện trợ của Bác sỹ Kim Jung Eun - Đã ban hành Sớm
82 Sở Kế hoạch và Đầu tư 264/SKHĐT-KTĐN 01/02/2021 10:13:00 09/02/2021 Thẩm định các khoản viện trợ phi chính phủ nước ngoài - Viện trợ OEC - Đã ban hành Sớm
83 Sở Kế hoạch và Đầu tư 262/SKHĐT-KTĐN 01/02/2021 10:11:00 09/02/2021 Thẩm định các khoản viện trợ phi chính phủ nước ngoài -Viện trợ của Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc Đã ban hành Sớm
84 Sở Nội vụ 361/TTr-SNV 01/02/2021 10:10:00 09/02/2021 Tiếp nhận không qua thi tuyển vào công chức - UBND cho Sở Giáo dục và Đào tạo TPĐN Đã ban hành Sớm
85 Sở Kế hoạch và Đầu tư 49/BC-SKHĐT 01/02/2021 10:08:00 09/02/2021 Thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng; Hạng mục: Tư vấn kiểm toán báo cáo tài chính giai đoạn 3 Đã ban hành Sớm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT