Kế hoạch triển khai các phong trào thi đua năm 2019
Đăng ngày 22-02-2019 20:31

Văn phòng UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 443/KH-VP ngày 19 tháng 02 năm 2019 về triển khai các phong trào thi đua năm 2019 tại Văn phòng UBND thành phố

  

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT