Danh mục Thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa tại Văn phòng UBND thành phố

Danh mục Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của UBND thành phố và Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng thực hiện theo cơ chế một cửa tại Văn phòng UBND thành phố

Ban hành theo Quyết định sô 4676/QĐ-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2015 của UBND thành phố

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT