Kế hoạch thực hiện 03 nhiệm vụ trọng tâm năm 2018
Đăng ngày 14-03-2018 09:42

Kế hoạch số 548/KH-VP ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Văn phòng UBND thành phố

Nhiệm vụ 1: Chuyển đổi mô hình hoạt động của Ban Quản lý Tòa nhà Trung tâm hành chính; Nâng cao năng lực quản lý của Ban Quản lý Tòa nhà.
Nhiệm vụ 2: Cải tiến hình thức họp giao ban của UBND thành phố với các sở, ban, ngành
Nhiệm vụ 3: Theo dõi đôn đốc, thực hiện có hiệu quả Kế hoạch hoạt động "Năm đẩy mạnh thu hút đầu tư 2018"
File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT