Công bố công khai các quyết định liên quan đến việc bãi bỏ sơ đồ ranh giới, quy hoạch nhà Ga đường sắt trên địa bàn quận Liên Chiểu
Đăng ngày 30-11-2022 10:34, Lượt xem: 1241

Ngày 29-11, UBND quận Liên Chiểu ban hành thông báo liên quan đến việc công bố công khai Quyết định số 2967/QĐ-UBND ngày 17-11-2022 của UBND thành phố về việc bãi bỏ các Quyết định của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về sơ đồ ranh giới, quy hoạch nhà Ga đường sắt tại các phường Hòa Minh, Hòa Khánh Nam, Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu và cung cấp thông tin có liên quan sau khi thực hiện công bố công khai.

Theo đó, UBND quận Liên Chiểu thực hiện niêm yết công khai tại trụ sở UBND quận Liên Chiểu và UBND các phường Hòa Minh, Hòa Khánh Nam, Hòa Khánh Bắc; đăng tải trên trang thông tin điện tử, Đài Truyền thanh của quận, phường các quyết định gồm:

-Quyết định số 2967/QĐ-UBND ngày 17-11-2022 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc bãi bỏ các Quyết định của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về sơ đồ ranh giới, quy hoạch nhà Ga đường sắt tại các phường Hòa Minh, Hòa Khánh Nam, Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu.

-Quyết định số 5071/QĐ-UBND ngày 1-7-2004 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt Tổng mặt bằng quy hoạch nhà Ga đường sắt tỉ lệ 1/1.000.

-Quyết định số 2739/QĐ-UBND ngày 23-4-2013 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt điều chỉnh Sơ đồ ranh giới quy hoạch sử dụng đất dự án Ga đường sắt mới.

-Quyết định số 4472/QĐ-UBND ngày 7-7-2014 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉ lệ 1/2.000 Ga đường sắt mới và hệ thông giao thông phục vụ ga.

Sau khi thực hiện công bố công khai, UBND quận Liên Chiểu phối hợp với ban ngành thành phố và các đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện việc rà soát, đề xuất, cập nhật, trình UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt các đồ án quy hoạch phân khu trên địa bàn quận Liên Chiểu phù hợp với quy hoạch chung của thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của quận trong thời gian đến.

UBND quận Liên Chiểu cho biết, sau khi hủy bỏ dự án, các thủ tục cấp phép xây dựng tại khu vực Ga đường sắt được thực hiện theo quy định của Luật Xây dựng năm 2014, được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luạt số 62/2020/QH14 và Quyết định số 38/2021/QĐ-UBND ngày 10-12-2021 của UBND thành Đà Nẵng ban hành quy định chi tiết một số nội dung về cấp Giấy phép xây dựng. Các điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất được thực hiện theo Điều 52 Luật Đất đai năm 2013. Các điều kiện tách thửa thực hiện theo Quyết định 29/2018/QĐ-UBND ngày 31-8-2018 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, ban hành kèm theo Quyết định số 42/2014/QĐ-UBND ngày 26-11-2014 của UBND thành phố.

Bên cạnh đó, việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân được thực hiện theo đúng quy định của Luật Đất đai năm 2013, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15-5-2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai và Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 6-1-2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.

Liên quan đến công tác quản lý trật tự xây dựng sau khi hủy bỏ dự án, Ban Chỉ đạo xử lý tình trạng vi phạm Trật tự quản lý đô thị quận Liên Chiểu đã ban hành Công văn số 453/BCĐ ngày 24-11-2022 yêu cầu các đơn vị, địa phương tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng; xử lý nghiêm hành vi san lấp đất nông nghiệp trái phép, tự ý chuyển mục đích sử dụng đất; kịp thời báo cáo UBND quận Liên Chiểu theo dõi, chỉ đạo xử lý.

NGÔ HUYỀN

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác