Phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch thoát nước thải đô thị thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Đăng ngày 24-08-2022 06:02, Lượt xem: 705

UBND thành phố vừa ban hành Quyết định số 2162/QĐ-UBND ngày 16-8-2022 phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch thoát nước thải đô thị thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, nhằm cụ thể hóa định hướng quy hoạch thoát nước thải trong Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 359/QĐ-TTg ngày 15-3-2021.

Theo đó, quy hoạch được lập với quy mô dân số thành phố đến năm 2030 khoảng 1,79 triệu người, năm 2045 khoảng 2,56 triệu người, dựa trên quan điểm bảo đảm phù hợp và có tính kế thừa kết quả nghiên cứu của các quy hoạch đã được phê duyệt, gồm Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 359/OĐ- TTg ngày 15-3-2021; Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 393/QĐ-TTg ngày 18-3-2020; Quy hoạch thoát nước thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt tại Quyết định số 499/QĐ-UBND ngày 31-1-2018.

Đồng thời, hướng tới phát triển hệ thống thoát nước thải ổn định, bền vững có xét đến các ảnh hưởng của biến đổi khí hậu; khai thác tối ưu các nguồn lực địa phương, đảm bảo chi phí đầu tư xây dựng và quản lý vận hành tiết kiệm, nhưng vẫn phải đáp ứng các yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của thành phố. Đầu tư đồng bộ mạng lưới thu gom nước thải và các nhà máy xử lý nước thải; xem xét, đánh giá, tận dụng tối đa hệ thống thoát, nước thải đô thị hiện có để giảm chi phí đầu tư xây dựng. Triệt để khai thác các điều kiện tự nhiên để giảm bớt yêu cầu và giá thành xử lý nước thải; chú trọng tái sử dụng nước thải sau xử lý. Tạo điều kiện khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư và phát triển hệ thống thoát nước thải đô thị. Thực hiện chính sách đối tượng gây ô nhiễm phải trả tiền xử lý ô nhiễm, tiến tới nguồn thu phí thoát nước thải đảm bảo cho công tác quản lý, vận hành và đầu tư xây dựng.

Mục tiêu lập quy hoạch là nhằm xác định được các phương án hợp lý phát triển hệ thống thoát nước thải đô thị, bao gồm: mạng lưới thu gom nước thải, nhà máy xử lý nước thải và nguồn tiếp nhận, cho từng đô thị, khu công nghiệp... đảm bảo mạng lưới thu gom nước thải đáp ứng đến năm 2045 và công suất các nhà máy xử lý nước thải đáp ứng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Góp phần phát triển ổn định, bền vững và hạn chế ô nhiễm nguồn nước; làm cơ sở phục vụ công tác phát triển, bảo vệ và quản lý môi trường nước trên địa bàn thành phố trong tương lai.

Bên cạnh đó, từng bước nâng cấp, cải thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao điều kiện sống của người dân. Đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về hoạt động thoát nước trên địa bàn thành phố. Định hướng cho việc lập kế hoạch dài hạn, trung hạn và hằng năm trong quá trình triển khai các dự án thoát nước.

UBND thành phố giao Ban quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên, căn cứ nội dung Nhiệm vụ quy hoạch được phê duyệt, tổ chức lập quy hoạch trình thẩm định và phê duyệt theo đúng quy định hiện hành. Đồng thời, thực hiện rà soát các nội dung có sự sai khác, bất cập so với hồ sơ Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 359/QĐ-TTg ngày 15-3-2021 trong quá trình triển khai lập đồ án và tổng hợp thành hồ sơ điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung, trình phê duyệt trước khi phê duyệt đồ án quy hoạch cấp nước đô thị.

Sở Xây dựng có trách nhiệm chủ trì, tham mưu thành lập Hội đồng thẩm định các đồ án quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trình UBND thành phố xem xét, phê duyệt. UBND cũng giao các sở, ngành, UBND các quận huyện phối hợp thẩm định đồ án quy hoạch theo đúng quy định và chịu trách nhiệm về chất lượng của đồ án.

THÁI BÌNH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác