Lựa chọn đơn vị thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất
Đăng ngày 05-05-2022 09:38, Lượt xem: 563

Trung tâm Phát triển quỹ đất thông báo việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản với các nội dung sau:

I. TÊN, ĐỊA CHỈ CỦA NGƯỜI CÓ TÀI SẢN ĐẤU GIÁ
- Tên của người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đà Nẵng (được UBND thành phố Đà Nẵng giao quản lý, triển khai đấu giá quyền sử dụng đất).
- Địa chỉ: Số 106 đường Hoàng Văn Thụ, phường Phước Ninh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

II. TÊN TÀI SẢN, SỐ LƯỢNG, CHẤT LƯỢNG CỦA TÀI SẢN ĐẤU GIÁ, HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ 
1. Tên, vị trí, diện tích tài sản đấu giá: (Kèm theo Phụ lục I)
2. Số lượng tài sản đấu giá: 03 khu đất.
3. Chất lượng tài sản đấu giá
- Hiện trạng khu đất: Đã giải phóng mặt bằng, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật.
- Tài sản gắn liền trên khu đất: Không có.
 4. Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tuyến.

 III. GIÁ KHỞI ĐIỂM CỦA TÀI SẢN ĐẤU GIÁ 
(Kèm theo Phụ lục I)

IV. TIÊU CHÍ LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN 
1.    Nhóm tiêu chí về cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá.
2.    Nhóm tiêu chí về phương án đấu giá khả thi, hiệu quả.
3.    Nhóm tiêu chí về năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản.
4.    Nhóm tiêu chí về thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp.
5.    Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố.
6.    Nhóm tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá (nếu có).
(Kèm theo Bảng tiêu chí đánh giá, chấm điểm tổ chức đấu giá tài sản tại Phụ lục II)

V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NỘP HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THAM GIA TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ
1. Thời gian nộp hồ sơ: Trong vòng 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày ban hành Thông báo này (trong giờ hành chính).
2. Địa điểm nộp hồ sơ:
- Hồ sơ có thể được nộp trực tiếp hoặc gửi bằng đường bưu điện (tính theo dấu bưu điện) đến Phòng Hành chính Tổng hợp thuộc Trung tâm Phát triển quỹ đất. 
- Địa chỉ: Số 106 Hoàng Văn Thụ, phường Phước Ninh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. 
- Điện thoại: 0236.3872.546 hoặc 0236.3818.189.
3. Thành phần hồ sơ
- Hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn do tổ chức đấu giá tài sản xây dựng, bao gồm:
+ Văn bản đề nghị tham gia lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản;
+ Các giấy tờ, tài liệu chứng minh có dấu xác nhận của tổ chức đấu giá tài sản bao gồm thông tin đầy đủ về các nhóm tiêu chí, tiêu chí thành phần quy định tại Mục IV Thông báo này trong hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn của đơn vị mình (bản đánh máy hoặc bản chụp; không bắt buộc phải nộp bản chính hoặc bản sao có chứng thực).
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ (được đóng thành quyển, có dấu xác nhận của tổ chức đấu giá tài sản, niêm phong bì hồ sơ).

Trung tâm Phát triển quỹ đất trân trọng thông báo để các tổ chức đấu giá tài sản được biết và đăng ký tham gia.

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác