Thông tin báo chí

  • Thông tin báo chí ngày 26/9 Đăng ngày 26-09-2017 10:45
  • Thông tin báo chí tuần 38 (từ ngày 18/9/2017 đến ngày 22/9/2017) Đăng ngày 25-09-2017 16:36
  • Thông tin báo chí ngày 25/9 Đăng ngày 25-09-2017 14:57
  • Yêu cầu kiểm tra, phản hồi nội dung phản ảnh trên báo Đà Nẵng ngày 11/9/2017 Đăng ngày 21-09-2017 11:33
  • Yêu cầu phản hồi thông tin báo chí đăng tải từ ngày 22/8 đến ngày 26/8/2017 Đăng ngày 18-09-2017 16:21
  • Thông tin báo chí tuần 37 (từ ngày 11/9/2017 đến ngày 15/9/2017) Đăng ngày 18-09-2017 16:08
  • Thông tin báo chí ngày 12/9 Đăng ngày 13-09-2017 08:58
  • Thông tin báo chí tuần 36 (từ ngày 05/9/2017 đến ngày 08/9/2017) Đăng ngày 11-09-2017 11:12
  • Thông tin hoạt động chỉ đạo điều hành của UBND thành phố và tình hình KT-XH tháng 8 năm 2017 Đăng ngày 08-09-2017 15:45