Ông Trần Đình Quỳnh là người phát ngôn của UBND TP Đà Nẵng
Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ vừa ký ban hành Quyết định cử ông Trần Đình Quỳnh, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, là người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của UBND thành phố Đà Nẵng.

Theo đó, ông Trần Đình Quỳnh thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định tại Quyết định số 25/2013/QĐ-TTg ngày 04 tháng 5 năm 2013 của Thủ trướng Chính phủ, Quyết định số 4251/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng và các quy định hiện hành của Nhà nước.

Quyết định này thay thế Quyết định số 4970/QĐ-UBND ngày 25 tháng 7 năm 2014 của UBND thành phố.

NGÔ HUYỀN

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT